Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hoà Thượng Thích Trí Hiền

Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới,

Viện Trưởng Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Viện Chủ

chùa Pháp Quang tại Grand Prairie, Texas

Ban Chứng Minh:

Đại lăo Hoà Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế giới, Viện Chủ Tổ Đ́nh Từ Quang tại Canada

Hoà Thượng Thích Thanh Đạm, Phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Washington D.C

Ḥa Thưọng Thích Chơn Điền, viện chủ chùa Quan Âm, Houston, TX

Ḥa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, CA

Hoà Thượng Thích Pháp Nhẫn, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Irving, TX

Hoà Thượng Thích Tín Nghĩa, Phó Chủ Tịch Hội Đồng điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại, Irving, TX

Hoà Thượng Thích Tịnh Đức, Viện Chủ Chùa Đạo Quang, Garland, TX

Ḥa Thượng Thích Trí Tuệ , Chánh Văn Pḥng Tổng Hội Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ, Viện Chủ TTPG Vạn Hạnh, VA

Ḥa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ trung tâm Phật Giáo chùa Việt Nam, Houston, TX

Hoà Thượng Thích Chơn Minh, Chủ Tịch Hội Đồng điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose, CA

Ḥa Thượng Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Pháp Hoa, PA

Ḥa Thượng Thích Quảng Thanh, Chánh Văn Pḥng Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Santa Ana, CA