Cch chuyển chế độ v viết chữ Việt trn iPhone, Ipad 

A. Muốn thay đổi chế độ chữ Việt trn IPhone, IPad lm như sau:

1. Mở iPad hay iPhone. Bấm Setting.

2. Mn hnh hiện ra. Bấm General.

3. Mn hnh hiện ra. Bấm International.

4. Mn hnh hiện ra. Bấm Language.

Mn hnh hiện ra:

5. Chuyển từ chế độ chữ Anh sang chữ Việt. Bấm Tiếng Việt:

6. Tiếp theo, ở pha trn gc tay phải, bấm Done:

Mn hnh sẽ hiện ra cho biết thiết bị đang ci đặt ngn ngữ:

Sau khi ci đặt ngn ngữ xong, thiết bị sẽ quay lại phần chnh, mn hnh cho thấy một số chức danh được thay đổi tn gọi bằng chữ Việt.

  

Như thế, thiết bị sẵn sng cho chng ta g tiếng Việt ở Youtube hay viết Mail:

B. Nếu chng ta khng cần thay đổi, vẫn sử dụng thiết bị với chế độ chữ Anh, chỉ muốn viết Mail chữ Việt, chng ta lm như sau:

1. Mở IPhone, Ipad. Bấm Setting

2. Mn hnh hiện ra. Bấm General.

3 Mn hnh hiện ra. Chọn v bấm Keyboard

4. Mn hnh hiện ra. Bấm Keyboards

5. Mn hnh hiện ra. Bấm Vietnamese.

Mn hnh sẽ hiện ra như dưới đy. Như thế l xong. Chng ta c thể mở Mail để viết

6. Đy l dạng để viết Mail chữ Anh, muốn thay đổi qua dạng viết Mail chữ Việt, chng ta bấm vo hnh quả địa cầu.

Mn hnh sẽ hiện ra dạng thay đổi để viết chữ Việt:

Sẵn sng cho chng ta g bn phm để viết Mail chữ Việt:

Tiếp theo, chng ta chọn một trong hai cch sau để viết chữ Việt như sau:

- Dng kiểu g dấu theo Telex:

s: thay cho dấu sắc (v dụ g: as = )
f: thay cho dấu huyền (v dụ g: af = )
r: thay cho dấu hỏi (v dụ g: ar = ả)
x: thay cho dấu ng (v dụ g: ax = )
j: thay cho dấu nặng (v dụ g: aj = ạ)
G đi: aa = , ee = , oo = , dd = đ
Ghp thm chữ w thay cho dấu ă, ư, ơ: (v dụ g aw = ă, uw = ư, ow = ơ)

- Dng cch d ngn tay vo cc nguyn m, mn hnh sẽ lm hiện ra một khung nhỏ c cc k tự Việt lin hệ, dng ngn tay ko k tự no th k tự ấy sẽ hiện ra trn bi viết.

Hnh bn phm iPad khi ta d ngn tay ln chữ A v chữ O (chế độ chữ Anh).
 

Hnh cc k tự Việt hiện ra khi ta d ngn tay ln chữ O, chữ A (chế độ chữ Việt).

Dng cch g theo Tlex dễ hơn, nhưng bắt buộc chng ta phải thuộc cch dng chữ thay dấu. V dụ chng ta muốn g trn Mail, chữ Việt c dấu cu:

Viết Mail bằng chữ Việt c dấu đọc khỏi nhầm lần.

G trn IPhone, IPad như sau:

vieest mail bawfng chuwx vieejt cos daasu ddojc khori nhaafm laaxn

Mn ảnh hiện ra:

Chc qu bạn cao nin thnh cng, để vui khi tuổi gi với thiết bị của mnh.

8-01-2015

 

,