CÁO PHÓ

Gia đ́nh chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bng quyến thuc xa gn là:

Chng, B, Ông Ni, Ông ngoi ca chúng tôi

Ông: BÙI TH THI
Pháp danh: PHÚC VĂN
Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1941
T
i Đông Hưng, Thái B́nh, Vit Nam
M
t ngày 15 tháng 6 năm 2018
T
i Nam California, Hoa Kỳ
H
ưởng dương 78 tui
Linh c
u được quàn ti Peek Funeral Home
pḥng s 5
7801 Bolsa Ave., Westminster, Ca 92683

Ngày gi thăm viếng

Ch nht ngày 24 tháng 6 năm 2018    10:00am - 12:30pm

Chương Tŕnh Tang L

L nhp lim & phát tang - Ch Nht ngày 24 tháng 6 lúc 9:00am và s ha táng lúc 13:00pm cùng ngày ti Peek Funeral Home

 

(Cáo phó này thay thế thip tang)

Tang gia xin min ṿng hoa và min phúng điếu