Chia  Buồn

Được tin phu quân của chị Trưởng Tố Mỹ là:

                  Ông William C. Spat

Vừa qua đời ngày 16 tháng 7 năm 2011.

Tại Virginia, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 80 tuổi.

Lễ An táng sẽ được tổ chức ngày thứ tư, 20 tháng 7 năm 2011 lúc 11:00 sáng. Tại: Fairfax  Memorial Park, 9900 Braddock Road, Fairfax, VA. 22032,

Chân thành chia buồn cùng Trưởng Tố Mỹ và tang quyến. Cầu nguyện linh hồn người quá cố sớm về cơi vĩnh hằng.

AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại