Chia buồn

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

 Nhận được tin buồn:

Thân mẫu của chị Trưởng Dương Khánh Ninh và là nhạc mẫu của anh Lê Hùng:
Cụ Bà Quả Phụ DƯƠNG BÁ TOÀN.
Khuê danh  Nguyễn Thị Niền.
Pháp danh Diệu Thành.
 
Măn phần lúc 10 giờ 25 sáng, Ngày 27 Tháng 8 Năm 2012
Tại San Jose, California
 Hưởng Đại Thọ:102 tuổi.

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật tiếp độ hương linh Cụ Bà Diệu Thành Nguyễn Thị Niền
sớm Văng Sanh Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
 
     Chân thành phân ưu cùng Chị Trưởng Dương Khánh Ninh, anh Lê Hùng và toàn thể tang quyến.

    Ban Chấp Hành
    Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại