Đến Bắc Cali Tháng 9-2011

Nhân dịp lễ Labor Day, một số Trưởng đă đến Bắc Cali, được anh chị em AHVN Bắc Cali tiếp đón như chị Trần Thị Thanh Minh, Cao Minh Châu, Đặng Kim Kiểm và anh Nguyễn Hữu Thọ.

h1. Chị X, Chị Ngọc, Chị Nhung, Anh Hùng, Chị Chi, Chị Minh Châu, Anh Thọ, Anh Định, Anh Thống

h2. Chị Lê Thị Nhung, Chị Cao Minh Châu, Chị Ngọc, Chị Nguyễm Kim Chi

h3. Chị Đặng Kim Kiểm, Chị Nguyễn Kim Chi, Anh Nguyễn Đ́nh Thống

 

h4. Chị Minh Châu, Anh Định, Anh Vui, Anh Mạnh Hùng, Anh Thống, Anh Thọ

h5. Anh Lê Hùng, Anh Định, Chị Khánh Ninh, Anh Vui, Chị Thanh Minh, Chị Chi, Chị Châu, Anh Liêm

h6. Chị Thanh Minh, Chị Chi, Chị Châu

h7. Chị Khánh Ninh, Chị Chi, Chị Châu, Chị Thanh Minh


H8. Anh Thống, Anh Vui, Anh Lê Hùng, Anh Định


h9. Anh Lê Hùng, Chị Khánh Ninh, Chị Chi, Chị Châu, Chị Thanh Minh, Anh Thống, Anh Liêm


h10. Chị Châu, Chị Thanh Minh, Anh Thống, Anh Liêm, Chiọ Khánh Ninh. Anh Hùng, Anh Định


h11. Anh Thống, Anh Vui, Anh Liêm, Chị Thanh Minh, Chị Chi, Chị Châu


h12. Anh Thống, Anh Vui, Anh Liêm, Chị Thanh Minh, Chị Chi