Tân Viên TịchḤa Thượng Thích Trí Việt
Thế danh Văn Tâm Sỹ
Trụ tŕ Hải Vân Tự Đà Nẵng
Viên tịch ngày 2 tháng 8 năm 2013
Thọ thế 80 năm. Hạ lạp 57 năm

Nguyện Giác linh Ḥa Thượng Thích Trí Việt Cao đăng Phật quốc

Ḥa Thượng Thích Trí  Việt nguyên là Liên Đoàn Trưởng
sáng lập GĐPT Chánh Đạt, Giác Dũng
Tổng Thư kư Ban Hướng Dẫn GĐPT/GHTGBV Tại MN

Thành kính chia buồn cùng môn đồ, pháp quyến của Ḥa Thượng.

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại