Họp Mặt 01-05-2010 Tại Washington, DC

Ngày 1-5-2009, một buổi họp mặt của các Trưởng AHVN từ Đông sang Tây tại tư gia Trưởng Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết

Lê Thị Hương và Lê Dương Mỹ từ North Carolina tới

Các Trưởng Hương, Bích Vân, Mỹ, Thuận

Các Trưởng: Vương Nghiêm, Tố Mỹ, Mỹ, Thảo

Mỹ & Bích Vân

Các Trưởng: Lê Ngọc Hồ tới từ Oregon, Lê Đ́nh Du (NC) và Vương Nghiêm

Các Trưởng: Thảo, Tố Mỹ, Vương Nghiêm, Thuận, Hồ

Hàng đứng: Hồ, Du, Thảo, Nghiêm
Hàng ngồi: Bích Vân, Hương, Mỹ, Tố Mỹ, Thuận

Trưởng Khiết thay chỗ Vương Nghiêm

Lê Ngọc Hồ, Đặng Đ́nh Khiết

Bích Vân, Hồ, Hương

Giờ ăn đến rồi!

Trưởng Lê Đ́nh Du phu quân của Lê Dương Mỹ

Hai chàng Thiếu Niên Giác Minh năm xửa năm xưa: Hồ & Thảo

Thành viên Giác Minh xưa: Khiết & Hương

Khiết & Hồ

Thảo & Khiết

Các Trưởng Du, Khiết, Hồ, Thảo

Mỹ, Hương, Thuận

Bích Vâ, Mỹ, Hương, Thuận

Tam cô nương

Bớt một, c̣n lại Nhị giai nhân

Tượng nên đi chậm, đến trễ: Hồ, Trữ (Hùng), Thảo, Khiết

Hồ, Thành, Hùng, Thảo, Khiết (vui như Tết), Du

Xướng ngôn viên Đài Truyền H́nh VN giới thiệu Du hay mời phát biểu

Các Trưởng Hồ và Mỹ cười vui hết xẩy!

Niệm Phật

Chụp ảnh lưu niệm
Hàng đứng: Thảo, Hùng, Hồ, Thành, Du
Hàng ngồi: Bích Vân, Bích Xuân, Thuận, Hương, Mỹ

Thêm Trưởng Khiết, Bích Vân làm phó nḥm

Trưởng Khiết có vài lời khi Giây Thân Ái

Bịn rịn lúc chia tay

Hương & Thảo

Vài lời nhắn nhủ hay hẹn tái chén! Du & Hùng. Ảnh đẹp đầy ư nghĩa

Cũng là ảnh đẹp hay người đẹp hay cả hai ?

Chắc là Trưởng Tố Mỹ đă về trước nên chỉ c̣n lại, Thuận, Bích Xuân, Hương, Bích Vân, Mỹ