Trưởng Đặng Đnh Khiết Thăm AHVN Nam Cali

Nhn dịp lễ Labor Day 2011, Trưởng Đặng Đnh Khiết, Trưởng Ban Chấp Hnh AHVN Hải Ngoại đ đến Nam Cali thăm một số cc Trưởng.


h1. Anh Thi, Chị Thi, Chị Xun Mai, Anh Khiết, Anh Thiệu, Chị Hằng


h2. Anh Thi, Chị Thi, Chị Xun Mai, Anh Tuệ Linh, Anh Thiệu, chị Hằng


h3. Anh Thi, Anh Khiết, Anh Tuệ Linh, Chị Xun Mai, Chị Thi, Chị Hằng


h4. Anh Khiết, Anh Thi, Chị Thi, Chị Xun Mai


h5. Anh Tuệ Linh


h6. Anh Khiết, Anh Tuệ Linh, Anh Thi, Chị Thi, Chị Xun Mai


h7. Anh Khiết, Anh Thi, X, Chị Thi, Chị Xun Mai


h8. Anh Bi Thế San


h9. Anh Bi Thế San v bạn


h10 Anh Bi Thế San v Bi Chiếm Hải


h11. Anh Bi Thế San v Bi Thọ Thi


h12. Anh chị Bi Thế San (Chị Nga Phạm)


h13. Anh Bi Chiếm Hải v Chị San


h14. Chị Bi Thế San v Anh Tuệ Linh


h15. Anh Khiết, X, Anh San, Chị San, Anh Thi, Anh Tuệ Linh, Anh Thọ


h16. Anh San, Thọ, Thi, Tuệ Linh


h17. Anh Khiết, Chị San, Anh Hải, Anh X, Anh Thi, Anh Tuệ Linh


h18. Anh Đặng Đnh Khiết, Anh Phạm Minh Tm


h19. Anh Khiết, Anh Thọ


h20. Anh Khiết, Anh Tm


h21. Anh Đặng Trần Hoa


h22. Chị Minh Chu


h23. Anh Quỳnh


h24. Chị Tm


h25. Anh Sơn


h26. Anh Chnh


h27. Chị Quỳnh Giao