Khóc Bạn

Tưởng nhớ Nguyễn Hữu Nhân (1941-25/11/2018)

Anh vừa mới ra đi
Để lại đây chúng bạn
Lố nhố cạnh quan tài
Lăng đăng khói nhang bay.

Đừng khóc, đừng thương tiếc
Anh đă trọn cuộc đời
Với vợ hiền, bạn thảo
Nhấp chén ngọt lời hay.

Sáng nay mọi người đến
Kể chuyện mới hôm nào
Nay anh đă nằm xuống
An nghỉ giấc ngàn thu.

Mai ai đưa đoạn cuối
Bạn tiễn bạn sau cùng.