Lễ Di Quan
Ha Thượng Thch Tr Hiền
Ngy Thứ Su 13-8-2010

Ảnh Đặng Đnh Khiết