Lễ Tưởng Nguyện
Trưởng Huynh Chính Tiến Nguyễn Đức Long
Tổ chức tại Chùa GIÁC MINH San José California
Ngày 31-01-2010
*

Chủ lễ: Đại Đức Thích Nguyên Tâm

Diệu Ḥa, Diệu An, Diệu Hảo, Diệu Minh

Thành phần tham dự có:
- Nguyên Thông      Nguyễn Đ́nh Thống
- Tâm Trí               Nguyễn Quang Vui
- Nguyên Sĩ          Nguyễn Văn Liêm
- Đức Châu          Nguyễn Văn Định
- Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
- Nhan Trung Nguyên       phu quân chị Ngọc Khanh
- Diệu An                Dương Khánh Ninh
- Tịnh Duy             Nguyễn Thị Nhung
- Diệu Kim           Nguyễn Thị Ngân
- Liên Hiền        Đặng Mỹ Châu
- Diệu Minh     Phạm Kim Chi
- Diệu Ḥa     Phạm Thị Lệ
- Diệu Hảo  Lê Thị Mai
- Trần Thị Ngọc Khanh
...