Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

 

Vào lúc 8.30 ngày 24-04-2015, bảy (7) Huynh Trưởng cấp Tấn vân tập tại Đại Hùng Bửu Điện - Tu Viện Quảng Hương Già Lam để nghe Pháp đàm.

Quang lâm chứng minh: Ḥa Thượng Thích Lưu Thanh Thành viên HĐTGCM,  Ḥa thượng Thích Thái Ḥa Tổng Thư Kư Ban Thường Trực,  Ḥa thượng Thích Chơn Trí thành Viên Ban Thường Trực – Họi Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.

Nội dung buổi Pháp đàm được Ḥa Thượng Thích Thái Ḥa tŕnh bày:

Buổi Pháp đàm hoàn măn lúc 10h00 cùng ngày

Đến 13h00 toàn thể Huynh trưởng cấp Dũng tân thăng thành tâm sám hối ba nghiệp để thân, khẩu, ư thanh tịnh trước khi bước lên hàng ngũ cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Quang lâm chứng minh tấn phong cấp Dũng: Ḥa Thượng Thích Đức Chơn - Thượng Thủ cùng quư Ḥa thượng trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ḥa Thượng Thích Thanh Huyền -Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Ḥa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu - Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quư anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương- phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng cùng quư anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai - Tổng Thư Kư BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng quư BHD GĐPT Quảng Đức Sài G̣n, BHD Gia Định, BHD Đồng Nai, BHD Khánh Ḥa, BHD B́nh Thuận, BĐH Miền Tây Nam Phần cùng thân bằng quyến thuộc của quư anh chị tân thăng.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San- phó Trưởng Ban ngành Nam tuyên đọc lời tán dương các Huynh Trưởng tân phong cấp Dũng:

1.- Huynh trưởng: Tâm Huy PHAN Đ̀NH THĂNG
2.- Huynh trưởng: Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN H̉A
3.- Huynh trưởng: Nguyên Hoa NGUYỄN THỊ KHÁNH
4.- Huynh trưởng: Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
5.- Huynh trưởng: Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN
6.- Huynh trưởng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN
7.- Huynh trưởng: Diệu Lăng NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Q Tổng Thư Kư công đọc quyết định tấn phong cấp Dũng.

Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc - Ủy viên Nghiên Huấn công đọc Bổn phận -  nhiệm vụ - quyền hạn Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, quư anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng trao quyết định và gắn cấp Dũng cho các Huynh Trưởng tân phong.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Nơi đại hùng bửu điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam tràn ngập năng lượng an lành, thành tựu, trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của tổ chức  và sự hộ niệm của ṭan thể đạo tràng, các anh, chị dũng mănh đă phát tâm nguyện tiếp tục huận tập vào tạng thức những tâm hạnh  cao khiết, những hạt giống lành làm tư lương cho sự tiến tu. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tôi Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của bảy (7) Huynh trưởng cấp Dũng tân thăng ngày hôm nay…”

Đạo từ của Ḥa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh “…ngày hôm nay GĐPT Việt Nam có thêm bảy (7) Huynh trưởng cấp Dũng chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, đă chịu thương, chịu khó, kham nhẫn, chung vai xây dựng tổ chức ngày càng vũng mạnh…”

Tân Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đ́nh Thăng đại diện Huynh Trưởng tân thăng cấp Dũng đọc lời cảm niệm “…Hóa thành là phương tiện để đưa hành giả thể nhập vào tri kiến Như Lai, các cấp Tập - Tín - Tấn - Dũng trong tổ chức GĐPT Việt Nam cũng chính là những hóa thành để mỗi Lam viên dấn bước đăng tŕnh thể nhập Pháp giới tánh thanh tịnh của Chư Phật. Đến từng hóa thành của áo Lam là phải kinh qua trại trường Huấn luyện, tu học trường kỳ, phát tâm lập nguyện, dấn bước phụng hành. Với chúng con hôm nay, dù đă hoàn tất bốn hóa thành nhưng tự thân luôn thấy hổ thẹn v́ đă về mà chưa đến, tự tánh thanh tịnh luôn thường có mà chúng con vẫn chưa sống được, nên chúng con xin nguyện cùng nhau tiếp tục tinh chuyên chuyển hóa thân tâm, tô bồi hạnh đức, gia tâm công phu, miên mật hành tŕ, tiếp tục con đường lư tưởng áo Lam hầu báo đáp tứ ân thâm trọng…”

Sau phần hồi hướng cung tiễn chư tôn đức hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Dũng hoàn măn lúc 16h00 cùng ngày.