Mưa Đầu Ma

Nhạc v lời: Tm Tr Quang Vui
Ca sĩ trnh by: Bảo Yến