Nghi Thức Cầu Siêu 

NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quỳ nguyện hương )

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành.

Cùng Pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đềà kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác. O

 

Nay đệ tử chúng con dâng hết ḷng thành hướng về Ngôi Tam Bảo, tŕ tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ Hương linh: (tên họ, pháp danh, ngày tháng năm mất, tuổi thọ) được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, văng sinh Tịnh Độ.

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần)O

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cơi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tṛn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận .(xá 1 xá) O

 

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

 ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán Thế AÂm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

TR̀ TỤNG

(Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy Na và Duyệt Chúng khai chuông mơ . Từ đây chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rơ biết ngọn hương chí thiền,
Pháp thân toàn thể hiện tiền,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) O

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần) O

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo ( 3 lần).

 Chủ lễ xướng sớ cầu siêu:

Ngàn tướng tốt đoan nghiêm mầu nhiệm
Trải tăng kỳ số kiếp chân tu

Mặt sáng tợ trăng tṛn, mắt đẹp như sen

Khắp cơi Trời, Người đều cung kính.
Một ḷng lễ lạy Đức tướng Như Lai,
Ngợi khen măi vẫn không sao cùng tận.
Nay v́ đệ tử..... quỳ trước Bảo điện, thiết lễ cầu siêu, dâng lời sớ bạch, nguyện đức Từ Bi xót thương chứng giám.

TUYÊN ĐỌC SỚ CẦU SIÊU

Phục dĩ: Ḷng từ bi quảng đại, Đức Phật đă mở ra giáo pháp ba thừa, sức đạo pháp cao thâm, chư Tăng thường giải cứu, chúng sanh bảy loại. Nhờ vậy: Nguyện tuân phụng pháp xưa, xin tỏ bày thiện nguyện, sớ rằng:

Nay tại tư gia, có gia chủ:.............., hiến cúng phúng kinh, thành tâm cầu nguyện, siêu độ vong linh, ngưỡng mong chư Phật chứng minh, dủ ḷng từ bi tiếp độ cho hương linh:... pháp danh... sinh năm, hưởng thọ..... văng sinh ngày.... tháng.... năm....

cùng nhiều đời tiên tổ. từ ngày xa cách dương trần , đi vào âm cảnh

Thăng trầm chưa biết, vui khổ nào hay !

V́ vậy đă lâu rồi: chúng con đau ḷng cho bao mănh linh hồn chưa tỉnh ngộ, trên đá ba sinh. Nên mới nghĩ : ước mong gởi đôi phần tịnh chất có thần, trong sen chín phẩm. Do đó tất cả trai gia, xin mong ơn độ tŕ tiến bạt, hầu đáp nghĩa dưỡng dục sinh thành.

Nay gặp ngày húy nhật ( sơ thất, chung thất), con cháu thân nhân , xa gần quyến thuộc, thành tâm sắm sửa nghi diên, kính nhờ chư Tăng chú nguyện, Kinh Di Đà phúng tụng, khổ đảo huyền cầu nguyện tiêu tan. Giờ này đạo tràng vừa mở, pháp sự tuyên hành, đầu đội sớ văn, dâng lên bái bạch:

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, tác đại chứng minh

Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật, tác đại chứng minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,tác đại chứng minh

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Phục Nguyện: Sáng ngời hào tướng, hiện hóa Phật đến cơi Ta Ba, Lồng lộng tràng phan, tiếp dẫn vong linh về miền Tịnh Độ. Cũng nhờ công đức này : gia chủ an khang, vong linh siêu thoát.

Nay Phật lịch....ngày.... tháng... năm... đệ tử chúng con ḥa nam thượng sớ.

QUY Y HƯƠNG LINH

Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y Pháp

Hương linh quy y Tăng

Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.

Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành cao tột

Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y Thiên thần quỷ vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng.

Hương linh quy y Phật, không đọa vào địa ngục

Hương linh quy y Pháp, không đọa vào ngạ quỹ

Hương linh quy y Tăng, không đọa vào bàng sanh.

Hương linh đă quy y Phật

Hương linh đă quy y Pháp

Hương linh đă quy y Tăng
Hương linh vốn tạo các ác nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ư phát sinh ra

Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần ) O

PHÁT NGUYỆN TR ̀ KINH

Cuối lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ tŕ Kinh Di Đà ( Kinh Địa Tạng, Kinh Niệm Phật)

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát ḷng bồ-đề,

Nếu một báo thân này
Sanh qua cơi Cực lạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

Phật Pháp cao siêu rất thậm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu

Con nay nghe thấy chuyên tŕ tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.


Nam Mô Liên Tŕ Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần) O

 

PH ẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

 

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một ngh́n hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:

 

Trưởng lăo Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế.

 

Và hàng Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát... cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.

Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lăo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cơi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cơi đó v́ sao tên là Cực lạc?

V́ chúng sanh trong cơi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp ṿng, v́ thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.

Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mă năo.

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cơi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cơi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ṛng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cơi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đăy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cơi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cơi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạt, Khổng-tước, Anh-vơ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng ḥa nhă.

Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cơi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. V́ sao?

V́ cơi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cơi của đức Phật đó tên đường dữ c̣n không có huống ǵ lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! Trong cơi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm ngh́n thứ nhạc đồng một lúc ḥa chung.

Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh ḷng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cơi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Nơi ư ông nghĩ sao? Đức Phật đó v́ sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cơi nước trong mười phương không bị chướng ngại v́ thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đă được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cơi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cơi cực lạc, những chúng sanh văng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.

V́ sao? V́ đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cơi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp tŕ danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một ḷng không tạp loạn.

Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được văng sanh về cơi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cơi nước Cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-AÂm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-AÂm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Vơng-Minh Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Tŕ-Pháp Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-AÂm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước ḿnh, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cơi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".

Xá-Lợi-Phất! Nơi ư của ông nghĩ thế nào, v́ sao tên là kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá-Lợi-Phất! V́ nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ tŕ đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đă phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cơi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cơi nước kia, hoặc đă sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có ḷng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cơi nước kia.

Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: "Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cơi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền năo trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài v́ các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này".

Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và v́ tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A Di Đà.

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát-Nhă Ba-La-Mật-Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế

Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng Không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ư; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhăn giới cho đến không có ư thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí cũng không chấp chứng đắc. V́ không chấp chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-Nhă-Ba-La-Mật-Đa, tâm không nhăn ngại, v́ không ngăn ngại nên không sợ hăi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, cứu cánh Niết–Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-Nhă-Ba-La-Mật-Đa, đạt đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.

Cho nên biết Bát-Nhă-Ba-La-Mật-Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ ách, chân thực không sai.

V́ vậy nói ra bài chú Bát-Nhă-Ba-La-Mật-Đa. Liền nói bài chú: “Yết-đế, yết đế. Ba-la yết đế. Ba-la-tăng yết đế. Bồ-đề Sa-bà-ha”. (3 lần)

THẦN CHÚ VĂNG SANH

Nam mô di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đa, t́ ca lan đế, A di rị đá, t́ ca lan đa, Dà di nị, dà dà na , Chỉ đa ca lệ ta bà ha ( 3 lần) O

 

A Di Đà Phật thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện văng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật ( 108 lần) O

Nam mô Đại Bi Quan Thế AÂm Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3 lần) O

SÁM TỪ VÂN

Một ḷng mỏi mệt không nài

Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa.

Cha lành vốn thiệt Di-đà

Soi hào quang tịnh chói ḷa thân con. O

Thẳm sâu ơn Phật hằng c̣n

Con nay chánh niệm ḷng son một bề

Nguyện làm nên đạo Bồ-đề

Chuyên ḷng niệm Phật cầu về Tây phương. O

Phật xưa lời thệ tỏ tường

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh

Thệ rằng: ai phát ḷng lành

Nước ta báu vật để dành các ngươi. O

Thiện nam tín nữ mỗi người

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra

Ta không rước ở nước Ta

Thệ không làm Phật chắc là không sai. O

Bởi v́ tin tưởng Như Lai

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng

Lời thề biển rộng mênh mông

Nhờ ơn Đức Phật thoát ṿng trần lao. O

Tội ṃn như đá mài dao

Phước lành thêm lớn càng cao càng dày

Cầu cho con thác biết ngày

Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh

Cầu cho bịnh khổ khỏi ḿnh

Ḷng không tríu mến chuyện t́nh thế gian

Cầu cho thần thức nhẹ nhàng

In như Thiền định họ Bàng thuở xưa. O

Đài vàng tay Phật bưng chờ

Các ông Bồ-tát bấy giờ đứng trông

Rước con thiệt đă nên đông

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. O

Xem trong cơi Phật tốt thay

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần

Hội này thấy Phật chân thân

Đặng nghe Pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. O

Quyết tu độ hết phàm dân

Giữ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài

Phật thệ chắc thiệt không sai

Cầu về Tịnh Độ ai ai tin ḷng. O

Cầu về Tịnh Độ một nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ ḿnh

Hoa nở rồi biết tánh linh

Các ngài Bồ-tát bạn lành với ta


THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Cầu siêu công đức hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.


Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền năo dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.


Nguyện sanh Tây Phương cơi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.

 

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh Phục nguyện:

Nguyện cho đệ tử chúng con, tâm đạo vững bền, đường dài không nản, bốn thể khinh an , thân tâm dơng mảnh, dứt hết các bệnh hôn ám , sớm tiêu nghiệp chướng, không nạn, không tai, không ma, không chướng. Chẳng hướng đường tà, thẳng vào chánh đạo, phiền năo tiêu diệt, trí tuệ lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ mạng Phật, độ khắp chúng sanh, báo ân Phật Tổ.

Nguyện đem công đức thọ tŕ kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh:..... văng sinh ngày... tháng... năm.... tuổi, được văng sinh Tịnh Độ.

Khắp nguyện: người mất siêu thăng, kẻ c̣n phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả mọi người đều trọn thành Phật Đạo

Nam Mô A Di Đà Phật

TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. O

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rơ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. O

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại. O

ĐẢNH LỄ

Đệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộ và Cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương ( 1 lạy) O

 

Đệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu trí thức , cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương ( 1 lạy) O

 

Đệ tử chúng con hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương ( 1 lạy) O