NGHI THỨC TỤNG NIỆM CỦA GIA Đ̀NH PHẬT TỬ

(Sau khi chuẩn bị xong trong Chánh Điện, em phụ trách chuông thỉnh 3 tiếng chuông - Toàn-thể Gia-đ́nh theo thứ tự vào trong chánh điện và xếp hàng ngay ngắn: Thiếu Nam, Nam Oanh Vũ, Nữ Oanh Vũ, Thiếu Nữ - Nam bên tả của Nữ, Nữ bên hữu của Nam)

(Em phụ trách Mơ thắp 3 cây hương, khi tất cả ổn định, em phụ trách chuông thỉnh 3 tiếng chuông, chủ lễ vào vị trí, em phụ trách mơ, hai tay cầm 3 cây hương trao cho chủ l, Chủ lễ nhận hương xá 3 xá rồi quỳ xuống và đưa hương lên trán nguyện.)

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn

(Chủ lễ quỳ và mật niệm)

Án Lam xóa ha (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn

Án Ta Phạ Bà Phạ Truật Đà Ta Phạ Đạt Ma Ta Phạ Bà Phạ Truật Độ Hám (3 lần)

Trầm hương đốt

(Tất cả đồng đứng hát)

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương

Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng.

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con,

vần vần khói kết mây lành cúng dường.

Đạo nhiệm mầu đă lan truyền nơi cùng nơi,

 Nhờ chân lư chúng sanh đều thoát luân-hồi,

Đồng quy kính quỳ dưới đài sen,

Dâng hoa thơm tinh khiết mầu thắm tươi cành,

 Đài quang-minh sáng huy-hoàng trang nghiêm,

Ơn mười phương điều-ngự, hào-quang an lành, 

Nh́n đạo uyển-chuyển soi khắp cùng quần-sanh,

Phật đạo đồng cùng nhau tu Tinh-Tấn mau viên-thành,

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu-ni Phật,

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu-ni Phật.

 Nguyện Hương

(Chủ lễ quỳ và niệm lớn)

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gửi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm bồ đề kiên cố,

Xa bể khổ lầm mê,

Chóng quay về bờ giác.

Tán Phật

(Chủ lễ quỳ và niệm lớn)

Đấng pháp vương vô thượng,

Ba cơi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tṛn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

Kỳ Nguyện

(Chủ lễ quỳ và niệm lớn)

Hôm nay là ngày    /     /       .  Đệ tử chúng con, GĐPT …….

Chí tâm đảnh lễ mười phương Tam Bảo,

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Đức Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, cùng Thánh Hiền Tăng, từ bi gia hộ đệ tử chúng con tội chướng tiêu trừ, căn lành được tăng trưởng, cùng hết thảy chúng sanh, tương lai sanh về thế giới an lành.

Nam mô Thập phương thường trú tam bảo chứng minh gia hộ. 

Quán Tưởng

(Chủ lễ cắm hương, đứng và niệm lớn)

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới Đế Châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo ṭa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thề nguyện quy y.  

Đảnh Lễ

(Chủ lễ xá 3 xá đứng và niệm lớn)

Chí Tâm Đảnh Lễ Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật, Tôn, Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đồng lạy).   

Chí Tâm Đảnh Lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phồ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (đồng lạy).  

Chí Tâm Đảnh Lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (đồng lạy).

Vô Chuông Mơ

- Chuông được thỉnh 3 tiếng (rời, thong thả)                C         C         C

- Mơ được gơ 7 tiếng (3 rời, 2 nhanh, 2 rời)               M   M   M   MM     M   M

- Chuông và mơ xen kẽ (3 lần)                                   C M     C M     C M

- Mơ được gơ 4 tiếng (1 rời, 2 nhanh, 1 rời)               M         MM     M

- Nhập chuông vào tiếng mơ thứ tư

Sau tiếng mơ và chuông nhập lại, vị Chủ Lễ bắt đầu xướng kinh để tụng.

Sám Hối

(Tất cả quỳ đồng tụng)

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Mười Phương Chư Phật

Vô thượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối.  

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngưỡng trông ơn Phật

Từ Bi gia hộ

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền năo

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng trọn thành Phật Đạo. 

Niệm Danh Hiệu Phật và Bồ Tát

(Tất cả vẫn quỳ và niệm theo)

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3-10 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật. (3-10 lần)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.  (3-10 lần)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Bốn lời nguyện lớn: 

(Tất cả đứng theo chủ lễ và tụng theo)

 Chúng sanh vô số lượng; thề nguyện đều độ khắp.

Phiền năo không cùng tận; thề nguyện đều dứt sạch.

Pháp môn không kể xiết; thề nguyện đều tu học.

Phật đạo không ǵ hơn; thề nguyện được viên thành.

Ba Tự Quy 

 Tự quy y Phật  xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (đồng lạy)..

Tự quy y Pháp  xin nguyện chúng sanh, thấu rơ kinh tạng trí tuệ như biển. (đồng lạy)..

Tự quy y Tăng  xin nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại . (đồng lạy).

Hồi Hướng

 Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật Đạo.

(Tất cả đứng nghiêm chấp tay)    

Chủ lễ đọc Ba Điều Luật của ngành Oanh Vũ:

1.     Em tưởng nhớ Phật. (Tất cả Oanh Vũ lập lại sau mỗi Điều Luật Chủ lễ đọc - Thỉnh 1 tiếng chuông)

2.     Em kính mên cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.

3.     Em thương người và vật.

Chủ lễ đọc Năm Điều Luật của ngành Thanh, Thiếu và Huynh Trưởng

1.     Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đă phát nguyện.(Tất cả Thanh, Thiếu Nam Nữ lập lại sau mỗi Điều Luật Chủ Lễ đọc- Thỉnh 1 tiếng chuông)

2.     Phật tử mở rộng ḷng thương, tôn trọng sự sống.

3.     Phật tử trau giồi trí tuệ tôn trọng sự thật.

4.     Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5.    Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo

(Chủ lễ tiến đến vị trí chuông, hai em phụ trách chuông mơ tiến vào vị trí lễ Phật, Chủ lễ thỉnh chuông cho hai em lễ Phật, sau đó em phụ trách chuông thỉnh một hồi chuông, báo lễ tất, các Đoàn tuần tự im lặng rời Chánh điện)