Thành Kính Phân Ưu

Được tin buồn:

 Trưởng Huynh Trần Quang Thuận
Pháp danh Tâm Đức
Pháp tự Trí Không
Nguyên là Tổng Thư kư Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Nhiệm kỳ 1961-1963
Sinh ngày 2-7-1930 tại Huế
Đă xả bỏ thân ngũ ấm lúc 10:45 sáng ngày 28-12-2017
tại Bệnh viện Kaiser Fontana, Los Angeles, Califorina, Hoa Kỳ
Thọ 88 tuổi

Các Cựu Huynh Trưởng BHD/GĐPT/GHTGBVTMN
Các Cựu Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
BCH và toàn thể Thành Viên, Thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Đồng thành tâm ngưỡng nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Thánh Chúng
tiếp độ Chơn linh cố Trưởng Huynh Trần Quang Thuận Pháp danh Tâm Đức Pháp tự Trí Không
Vănh sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến Trưởng Huynh Trần Quang Thuận