Phân ƯuNhận được  tin buồn:

Trưởng  Nguyễn Quư Đức
Pháp Danh Phúc Khang

Thành viên AHGĐPTVN/HN
Nguyên thành viên GĐPT Giác Minh
Đă măn phần ngày 28 tháng 8 năm 2015
Tại California
Hưởng thọ 68 tuổi

Thành kính phân ưu với chị Nguyễn Quư Đức và tang quyến.

Nguyện cầu Hồng Ân Chư Phật tiếp độ hương linh
Trưởng Phúc Khang Nguyễn Quư Đức sớm về cơi Niết bàn

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên, thân hữu AHGĐPTVN/HN