Phân Ưu

Được tin:

Sa di ni Thích nữ Đàm Thiện

Đă viên tịch ngày 5 tháng 7 năm 2014

Tại Bruxelles, Bỉ quốc

Nguyện Đức Từ phụ A Di Đà tiếp dẫn
Giác Linh Sa di ni Thích nữ Đàm Thiện

Cao đăng Phật quốc

Là Bà quả phụ Đào Hữu Đức
Thế danh Đỗ Thị Giỏi

Sanh ngày 26 tháng 3 năm 1923 tại Sàig̣n

Thọ thế 92 tuổi

là thân mẫu của Trưởng Đào Hiếu Thảo
Đào Hiếu Liêm
Đào Thị Phương Lan
Đào Hiếu Để

Thành viên Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh - Sàig̣n, AHVN

Xin chia buồn cùng quư Trưởng và tang quyến.

*

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Các Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Giác Minh