Phân Ưu

Được tin Phu quân của Trưởng Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh:

Ông Nguyễn Phúc Thành
Pháp danh Đức Luận
Sinh năm 1939
Đă măn phần ngày 17-2-2012
Tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 74 tuổi
Hỏa thiêu tại B́nh Hưng Ḥa ngày 21-2-2012

*

Nguyện hương linh ông Đức Luận Nguyễn Phúc Thành
Văng sinh Cực Lạc Quốc

*

Thành kính chia buồn cùng chị Trưởng Tịnh Phúc và tang quyến.

AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại