Phân Ưu

Cụ Bà Đỗ Thị Chất,
Sinh năm 1921

Tạ thế: Lúc 12 giờ đêm, ngày 26 tháng 07 năm 2012 tại Sài g̣n, Việt Nam
Hưởng Thượng Thọ: 92 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Vương Nghiêm và toàn thể tang quyến.
Xin cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm Tiêu Diêu nơi Miền Tiên Cảnh.


Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Ban Chấp Hành
Trưởng Ban Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết

Chi Miền Đông Hoa Kỳ
Chi Trưởng
Trần Thị Thanh Minh