Phân Ưu

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Trưởng Huynh Cấp Dũng Chính Tiến Nguyễn Đức Long

Nguyên Đại Đức Thích Chính Tiến
Nguyên Ủy viên Xă Hội Tổng Hội Phật Giáo Việt nam
Nguyên Tổng Thư Kư Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam
Nguyên Tổng Thư Kư Miền Vĩnh Nghiêm thuộc GHPGVNTN
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử thuộc GHTGBV Tại Miền Nam
Nguyên Gia Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh

Đă mệnh chung lúc 10 giờ 40 ngày 23 tháng 1 năm 2010 tại thành phố Minneapolis thuộc Tiểu Bang Minnesota, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hưởng thọ 82 tuổi.

Trước sự mất mát người thân vô vàn tiếc thương này, chúng tôi thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Đức Long nhũ danh Nguyễn Thị Hợi pháp danh Diệu Tâm và toàn thể tang quyến.

Là những Huynh Trưởng đă được Đại Đức Thích Chính Tiến huớng dẫn, đào tạo và cùng xây dựng phong trào Gia Đ́nh Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam một thời vững mạnh. Nay người mất kẻ c̣n, chúng tôi thành tâm cầu nguyện mựi phưong chư Phật tiếp độ hương linh Trưởng Huynh Chính Tiến Nguyễn Đức Long: Cao Đăng Phật Quốc.

Các Trưởng: - Nguyên Thông Nguyễn Đ́nh Thống
                    - Tâm Trí Nguy ễn Quang Vui
                    - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông