THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ LIÊN TR̀ HẢI HỘI THƯỢNG

QUÁN THẾ ÂM BÔ TÁT , ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

 

“ Một đời phụng Phật và mầu Lam

từ GIÁO HỘI TĂNG-GIÀ BẮC-VIỆT tại Miền Nam đến khi qua đời.”

 

Trong niềm TÁN NGƯỠNG, chúng tôi vô cùng thương tiếc :

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT-NAM

NHUẬN PHÁP NGUYỄN PHÚC TÔN THẤT LIỆU

 

CỐ-VẤN GIA Đ̀NH PHẬT TỬ TRUNG-ƯƠNG

TRƯỞNG-BAN HƯỚNG DẪN GĐPT MIỀN VĨNH NGHIÊM

GIA-TRƯƠNG GĐPT TỔ-Đ̀NH VĨNH NGHIÊM

 

Đă an-nhiên tự-tại về MIỀN ĐẤT LÀNH

TRIỀU KIẾN ĐỨC TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ A DI ĐÀ PHẬT

VÀO LÚC 18 GIỜ 45 PHÚT, NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM CANH DẦN

Hưởng dương trần thế thọ 83 tuổi.

 

GIA Đ̀NH PHẬT-TỦ PHÁP QUANG chân thành chia sẻ  niềm đau nỗi tiếc  cùng Toàn thể GĐPT MIỀN VĨNH NGHIÊM VIỆT NAM,

 Huynh-trưởng, Đoàn sinh ÁI HỮU GĐPT VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

Thành kính phân ưu cùng Tang gia quyến thuộc và Hiếu tử.

 

Ngương nguyện Đức Tây Phương Cực-Lạc Thế-Giới A DI ĐÀ PHẬT,

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

“ Tiền tràng phan, hậu bảo cái, phóng quang TIẾP DẨN CHÂN LINH

CỐ HUYNH TRƯỜNG NHUẬN PHÁP NGUYỄN PHÚC TÔN THẤT LIỆU

“ SIÊU SINH TỊNH ĐỘ, KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SINH .”

 

NAM MÔ TIẾP ĐẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

SƯ ÔNG CỐ VẤN GIAO-HẠNH

GIA-TRƯỞNG, HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH

GIA-ĐÍNH PHẬT TỮ PHÁP QUANG. Texas, Hoa-kỳ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.