Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Đệ nhất Tăng Thống (1964-1973)

Ḥa Thượng Thích Tịnh Khiết

(1891-1973)

Đệ nhị Tăng Thống (1973-1979)

Ḥa Thượng Thích Giác Nhiên

(1878-1979)

Đệ tam Tăng Thống (1992-1992)

Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu

(1905-1992)

Đệ tứ Tăng Thống (2003-2008)

Hoà Thượng Thích Huyền Quang

(1919-2008)

Đệ ngũ Tăng Thống (2011-    )

Ḥa Thượng Thích Quảng Độ

(1928-    )