Tang lễ Trưởng Huynh Chính Tiến Nguyễn Đức Long
Tại nhà Quàng First Memorial Funeral Chapels, thành phố Minneapolis, Minnesota
Ngày 29, 30 và 31-01-2010
Ảnh do Trưởng Hồ Văn Phú thực hiện

*

Ḥa Thượng Thích Minh Thông, Viện chủ Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Calfornia

Các Trưởng Đặng Đ́nh Khiết và Hồ Văn Phú ở phi trường

Ḥa Thượng Thích Minh Thông & Hồ Văn Phú

Ḥa Thượng Thích Minh Thông và Đặng Đ́nh Khiết

Vài h́nh ảnh cũ

Pḥng tang lễ

Bàn Thờ Phật

Bàn thờ Vong

Linh Sàn

Tiến Vong

Tiến Vong

Hiếu tử dâng cơm

Hiếu tử vùa nước

Ḥa Thượng Thích Minh Thông và các môn đồ Đại Đức Thích Chính Tiến

Môn đồ, hiếu quyến và thân hữu

Khách viếng tang

Khách viếng tang

Chuẩn bị tụng knh Cầu siêu

Ḥa Thượng Thích Minh Thông ban Đạo từ cho Tang quyến

Tang quyến nh́n lần cuối cùng, trước khi khép kín áo quan

Ḥa Thượng Thích Minh Thông chú nguyện sau khi quan tài đưa vào ḷ hỏa táng

Tất cả Tụng Kinh

Niệm Phật tiếp độ Vănh sinh

Giây phút đau ḷng: Thân nhân bấm nút điện khởi động ḷ hỏa táng

Ông cháu

Tang quyến và thân hữu

Buồn nào hơn: Tử biệt

Thế là hết - Trọn kiếp nhân sinh.