Trưởng Thanh Minh đến San Jose

Ngày 3-3-2016, Trưởng Thanh Minh đă đến San Jose, họp mặt với các thành viên AHVN Bắc Cali, sau khi đă dự Họp Mặt với Chi AHVN Nam Cali ngày 21-2-2016 tại tư gia Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai - Nguyễn Trọng Tín.

Tại Bắc Cali, Trưởng Thanh Minh đă được các Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, Nguyên Thông Nguyễn Đ́nh Thống, Kim Chi, Đặng Mỹ Châu đón tiếp và gặp mặt một số đồng môn Trung học Trưng Vương Sàig̣n.


Tại nhà anh Nguyễn Đ́nh Thống


Trong quán giải khát


Với đồng môn Trưng Vương