Chc qu Độc giả, qu Thầy, C
v tất cả Cựu Học Sinh Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ
Trung Tm Chuyn Nghiệp Phan Đnh Phng

8664231217