GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN-THẾ-GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3, Canada, Tél : (514) 525-8122

2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada, Tél & Fax : (514) 521-9446
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG BẠCH KHẨN CẤP

Văn thư số 1452/VP/TT

Ngày 05 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi : - Chư tôn Ḥa-Thượng, chư Thượng-Tọa,

                    Đại-Đức Tăng, Ni, các Thành-Viên, cùng chư Phật-tử

                    trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.

 

Kính bạch Quư Ngài,

Kính thưa Quư vị,

 

     Tôi được ai-tín : “Trưởng-Lăo Ḥa-Thượng Thích-Huyền-Quang, Tăng-Thống Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất vừa viên-tịch tại Tu-viện Nguyên-Thiều, Quy-Nhơn,

B́nh-Định, Việt-Nam, hồi 1 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức ngày 03 tháng 06 năm Mậu-Tư, hưởng thọ 89 tuổi, hạ-lạp 69”.

 

     Tôi xin thông bạch khẩn cấp để Quư Ngài và Quư vị cùng hiểu.

 

     Ḥa-Thượng Thích-Huyền-Quang là bậc Cao Tăng trong Phật-Giáo Việt-Nam. Suốt đời Ḥa-Thượng đă hy sinh cho sự trường tồn của Phật-giáo Việt-Nam và cho sự an vui,

hạnh-phúc của nhân dân Việt-Nam. Ḥa-Thượng viên-tịch là sự mất mát lớn lao cho tông môn, pháp-quyến, cho Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thông Nhất, cho các Tổ Chức Phật-

Giáo và cho nhân dân Việt-Nam.

 

     Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, tôi thành thực gửi lời phân ưu cùng tông-môn, pháp-quyến của Ḥa-Thượng và phân-ưu cùng Giáo-Hội Phật-Giáo

Việt-Nam Thống Nhất trong nước và ngoài nước.

   

      Tại các chùa thuộc các Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chân-thành thiết lễ tụng kinh, niệm Phật cầu siêu cho Cố-Ḥa-Thượng trong suốt 49 ngày.

Nguyện cầu Giác-Linh Cố-Ḥa-Thượng Thích-Huyền-Quang “Sa-bà báo măn, Cực-Lạc hoa khai, sinh tử băng tiêu, chân-thân tự tại”.

 

Nay thông bạch,

Thượng-Thủ

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

 

(Ấn kư)

 

Ḥa Thượng Thích-Tâm-Châu