Trưởng Nguyn Thng Nguyễn Đnh Thống v Nguyễn Định

Thăm Trưởng Phc Tr Bi Thế San

Ngy 7-6-2010

Trưởng Kim Chi, NguyễN Đnh Thống, Chị Bi Thế San, Bi Thế San, Nguyễn Định

Chị Nguyễn Định, Chị Bi Thế San (Nga Phạm)
Trưởng Nguyễn Đnh Thống, Bi Thế San

Trưởng Nguyễn Định, Chị Bi Thế San
Trưởng Nguyễn Đnh Thống, Bi Thế San