Về Mi Cha Xưa

Nhạc: Tm Tr Quang Vui

Trnh diễn: Ca đan A Dật Đa