Về Tang lễ Bác Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu

HT. Phước Trí và chư Tăng

Lễ Nhập Quan

Huynh Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm hộ niệm

Chư Tăng và Âm công

Ḥa Thượng Phước Trí Trụ Tŕ Vạn Phước Tự chủ tŕ lễ Nhập Liệm

Hiếu quyến

Linh sàn

Trưởng Thiện Linh Đặng Văn Nữu chuẩn bị hành lễ của GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

Trưởng Diệu Thanh Trần Thị Ngọ nguyên Thủ quỹ BHD GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

Trưởng Nguyễn Hữu Hy và Trần Thị Ngọ

Các Trưởng Nguyễn Thị Oanh, Đặng Văn Nữu, Trần Thị Ngọ

Các Trưởng Kiều, Oanh, Ngọ, Nữu

Ảnh từ Trần Đ́nh Hùng