Viếng
Tang Bác Tôn Thất Liệu ngày 8-8-2010

Chư Tăng Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm: Thượng Tọa Thích Thanh Phong - Trụ tŕ chùa Vĩnh Nghiêm, Thượng Tọa Thích Giác Dũng - Phó ban Quản trị Hệ phái Vĩnh Nghiêm, Đại Đức Thích Giác Hiệp - Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Vĩnh Nghiêm đến viếng tang

Chị Diệu Thanh Trần Thị Ngọ Đại Diện Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại viếng tang
Phía sau là Ṿng hoa của AHVN

Bức Trướng của AHVN "Hoa Khai Kiến Phật"

Chị Trần Thị Ngọ và Bà Quả phụ Tôn Thất Liệu

Các Trưởng Tịnh Uyển, Tịnh Phúc, Bà Quả phụ Tôn Thất Liệu, Trưởng Diệu Thanh

Trưởng Diệu Thanh ghi vào Sổ Tang

Trần Đ́nh Hùng, Cao Bá Hưng, Tang quyến, Chị Trần Thị Ngọ, Tịnh Phúc

Các Trưởng Vĩnh Nghiêm chụp ảnh bên xe tang đang chuẩn bị

Đông đảo Viên Lam đến viếng tang Bác

Ṿng Hoa Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm

Ṿng hoa của Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc Sàig̣n

Ṿng hoa AHVN Chi Úc Châu

Ṿng hoa của Trưởng Nguyễn Đ́nh Thống

Ṿng hoa của các Trưởng Hải Ngoại và Quốc Nội

Bức Trướng của các Trưởng Hải Ngoại và Quốc Nội

Trưởng Trần Đ́nh Hùng