Bản Tự Thuật

của Ḥa Thượng Huyền Quang

Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
*

Về cuộc họp ngày 4 và 5 tháng 8-1992 tại ṭa tỉnh Quảng Ngăi. Thành phần tham dự gồm có: Ông Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, ông Lam đại diện Bộ Nội Vụ, ông Diêu đại tá An Ninh Tỉnh, một vị thư kư và Tôi, Thích Huyền Quang, được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh mời tham dự.

Mở đầu ông Phó Chủ Tịch giới thiệu các vị hiện diện và lư do cuộc họp để bàn các việc có liên quan đến các văn thơ Tôi đă gửi đến Nhà nước và tản phát ra nước ngoài, gây dư luận không tốt, có hại cho sự đoàn kết và Phật tử, Tăng Ni v.v…

Sau khi tuyên bố lư do xong, ông Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh nhường lời cho ông Lam làm việc với tôi. Ông Phó Chủ Tịch bận công việc khác nên không tham dự đầy đủ các phiên họp.

Vào việc, ông Lam khen Tôi ăn ở trong chùa ngoài xóm, với Tăng Ni, Phật tử, với học sinh nghèo, v.v…có nhiều thiện cảm. Ngoài ra đối với các vị cán bộ tới lui làm việc cũng tiếp xúc thân mật, và những ǵ nhà nước đặt ra để hạn chế sinh hoạt của Tôi vẫn giữ phép tắc đầy đủ. Do đó công an Quảng Ngăi đă cho phép tôi đi Thiên Ấn, đi Hội An Quảng Nam, đi Linh Mụ Huế, và giúp chùa việc an ninh trật tự.

Sau đây là nội dung các việc:

1) Ông Lam nói: Thơ tám trang của Ông có nhiều việc sai trái, phạm các tội h́nh sự. Ông nói tiếp: Đơn gửi Tối Cao Pháp Viện, danh vị không đúng.

Tôi xin hỏi: Không đúng chỗ nào?

Ông Lam bảo: Nên đề là Ông Viện Trưởng Tối Cao Pháp Viện, lại đề là Ông Chủ Tịch .

Tôi thưa: Tôi không rơ, xin lỗi Ông Viện Trưởng Tối Cao Pháp Viện

2) Ông Lam nói: Văn viết sống sượng

Tôi nói: Tôi xin hỏi sống sượng chỗ nào?

Ông Lam bảo: Ông dùng chữ không chín chắn, sống sượng ở chỗ ông dùng chữ "nhu nhược" đối với các Ḥa Thượng Minh Châu, Trí Tịnh, v.v… Người xem thơ mất t́nh cảm.

Tôi thưa: Các vị Ḥa Thượng lớn tuổi tính t́nh dễ dăi, hay tùy hỉ mọi việc, không thích bàn căi phiền phức. Cảm t́nh tôi lúc nào cũng kính trọng các ḥa thượng đó, dù có những việc làm không đồng ư với nhau qua các việc chung của Giáo Hội.

3) Ông Lam nói: Ông bảo nhà nước bắt bớ Tăng Ni ,Phật tử, bắt ai đâu?

Tôi thưa: Bắt Tôi, Quảng Độ v.v… và các Tăng Ni Phật tử đang và sẽ bị bắt v́ có đọc thơ tám trang của tôi. C̣n các thầy Đức Nhuận, Tuệ Sỹ, Mạnh Thát, các tu sĩ tín đồ các tôn giáo khác, các nhà văn, nhà báo, những người bất đồng chánh kiến bị giam cầm.

Ông Lam bảo: Ông gom cả gói các người đó vào để liên kết làm chánh trị ?

Tôi thưa: Tôi không có ư đồ làm chánh trị, nhưng các người đó đồng cảnh ngộ với tôi. Tôi có dịp nói ǵ được cũng nhớ họ, nói mấy lời gọi là vậy thôi, chứ chắc ǵ có hậu quả tốt.

Nói riêng việc Tôi và Quảng Độ trong vài năm gần đây, trên thế giới các nhà nhân bản, dân quyền đă gửi cho nhà nước hơn 20.000 lá thơ yêu cầu đưa chúng tôi ra ṭa xét xử, nhưng nhà nước có kể ǵ đâu.

Tôi không làm chánh trị. Tôi chỉ bị thế lực chánh trị đàn áp tôi măi mà thôi.

4) Ông lam nói: Thơ đơn gửi nhà nước chưa giải, đă lọt ra ngoại quốc, bọn xấu khai thác tùm lum. Việc nầy thực tội gián điệp có ghi ở tội phạm h́nh luật.

Tôi thưa: Thơ tôi, đơn tôi gửi đi Sàig̣n nhờ gửi ra Hà Nội, người Tôi nhờ họ không thể gửi được, gửi trả lại, Tôi gửi tại Bưu Điện Quảng Ngăi. Như vậy thơ đi thơ về Tôi không biết thơ lọt ra từ đâu, ngoài sự hiểu biết của tôi. Sở Bưu Điện chịu trách nhiệm vấn đề đó. Và nếu buộc tội Tôi làm gián điệp, Tôi xin chịu thôi.

5) Ông lam nói: Việc thống nhất Phật Giáo cả nước là nguyện vọng tuyệt đại đa số của các giáo phẩm, tăng ni, phật tử, sao Ông chống việc đó ?

Tôi thưa: Trước kia năm 1963-1964 đất nước miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, các tổ chức Phật Giáo c̣n muốn thống nhất, nhất là trong sau pháp nạn 20-8-1963 GHPGVNTN đă ra đời trong chiến tranh, trong sự phá phách của các bên, chúng tôi c̣n cố gắng làm được. Nay đất nước đă ḥa b́nh thống nhất, chúng tôi càng cố gắng hơn nữa để đưa PGVN đến thống nhất trọn vẹn, tạo một trang sử mới mà bao đời trong quá khứ chưa làm được. Nhưng tiếc rằng việc làm thống nhất đó từ bàn tay nhà nước, không phải từ các giáo phái Phật Giáo. Do đó tạo ra nhiều sự bất đồng mà nhà nước không muốn thấy biết.

Sau đây Tôi xin tŕnh bày những việc mà Giáo Hội chúng tôi lo việc thống nhất Phật Giáo cả nước sau ngày ḥa binh thống nhất đất nước đă được tái lập.

Nguyên vào sau ngày 30-4-1975, Giáo Hội chúng tôi có gửi thơ ra Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam do Ḥa thượng Trí Độ làm Hội trưởng (Thầy của chúng tôi), đề nghị hai Giáo Hội hiệp thương để tiến đến thống nhất Phật Giáo cả nước. Ḥa Thượng Trí Độ không đáp ứng. Sau đó không lâu, Giáo Hội chúng tôi cử Ḥa Thượng Đôn Hậu từ miền Bắc về, đại diện Giáo Hội chúng tôi đến yết kiến Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bộ trưởng Văn Hóa của Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam Việt nam, để xin phép đi vận động các giáo phái tập đoàn Phật Giáo trong Nam thống nhất, sau đó tiến đến thống nhất với Hội Phật Giáo miền Bắc. Nhưng ông Hiếu bảo rằng: " Thống nhất Phật Giáo th́ tốt, nhưng thống nhất với Phật Giáo cách mạng, thống nhất làm ǵ với Phật Giáo phản động"

Ḥa thượng chúng tôi hỏi lại: “Phật Giáo phản động là ai?" Ông Hiếu không trả lời !

Như vậy ngay từ đầu, Hội Phật Giáo Hà Nội đă từ chối. Việc vận động thống nhất Phật Giáo trong Nam cũng bị ông Hiếu lên án, v.v…

Do đó, Giáo Hội chúng tôi nghĩ rằng: Chính nhà nước chống việc vận động thống nhất Phật Giáo cả nước của Giáo Hội chúng tôi, chứ không phải Giáo Hội chúng tôi chống việc thống nhất Phật Giáo cả nước.

Thế rồi, vào đầu năm 1979, Ḥa Thượng Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, trong cuộc họp Hội Đồng Viện hàng tuần, Ḥa Thượng có đưa ra việc Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố có đến mời Ḥa Thượng ra làm việc vận động thống nhất Phật Giáo toàn quốc. Lúc đó có vị trong Hội Đồng hỏi Ḥa Thượng Viện Trưởng rằng: " Mặt trận mời với tư cách ǵ ?" Ḥa thượng nói: "Với tư cách ǵ tôi chưa rơ." Qua cuộc họp tuần sau, Ḥa thượng đưa việc đó ra Hội Đ?ng và cho biết là "Mặt trận mời tôi với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN" Ḥa Thượng Thiện Minh nghe thế liền xin phát biểu: " Xin Ḥa thượng Viện Trưởng đừng đưa việc đó ra đây làm khó chúng tôi !"

Ḥa thượng Trí Thủ hỏi lại: "Làm khó cái ǵ?" Ḥa thượng Thiện Minh thưa: " Nếu Hội Đồng nầy đồng ư để Ḥa thượng làm việc đó với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tức là đồng ư dẹp bỏ Giáo Hội này sau khi Giáo Hội mới thành lập. C̣n nếu không đồng ư, th́ có sự khó khăn đến với các vị trong Hội Đồng và cả Giáo Hội ta nữa. Vậy Ḥa thượng nên tự ư lựa chọn và làm với tư cách cá nhân của Ḥa thượng mà thôi. Chúng tôi không thể nói nên hay không nên trong việc nầy." Lúc bấy giờ trong cuộc họp không ai có ư kiến ǵ khác, coi như mặc nhiên đồng ư với Ḥa thượng Thiện Minh đă nói.

Sau đó năm bảy tháng, Ḥa thượng Trí Thủ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo hướng dẫn một phái đoàn Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Toàn Quốc vừa mới thành lập do Ḥa thượng làm Chủ Tịch, đến thăm GHPGVNTN và trưng cầu ư kiến về việc xây dựng một ngôi chùa thống nhất Phật Giáo cả nước. Sau lời giới thiệu đoàn và lư do đến Ấn Quang. Tôi xin phép phát biểu ư kiến. Tôi thưa rằng: "Quư Ngài là sáng lập viên, là kiến trúc sư cho ngôi chùa đó. Vậy Quư Ngài đă có sơ đồ về ngôi chùa đó chưa? Tôi nghĩ ngôi chùa đó có giống như Chùa Quán Sứ, như Chùa Keo, Chùa Thầy miền Bắc, hay giống Chùa Từ Đàm, Thiền Tôn, Linh Mụ miền Trung, hay ngôi chùa nào đó giống Ấn Quang, Xá Lợi, Giác Viên, Giác Lâm miền Nam ? Nhưng ngôi chùa đó thế nào cũng được xây dựng tốt đẹp và các tập đoàn, giáo phái Phật Giáo sẽ ở vào ngôi chùa đó, chứ Giáo Hội Ấn Quang này th́ không mong ǵ vào ở đó được. V́ Giáo Hội chúng tôi bị nhà nước lên án là Giáo Hội phản động. Do đó, Giáo Hội chúng tôi thấy không có bổn phận góp ǵ vào trong đó cả. Nhưng Giáo Hội chúng tôi mong rằng: Rừng bồ đề dù cây to cây nhỏ cũng là bồ đề, chứ các thứ tương tự bồ đề th́ phải phân biệt rơ ràng. Ngôi chùa chung đó phải được trang nghiêm thanh tịnh. Nhà nước lưu ư điều đó”

Sau lời phát biểu ấy của Tôi, Thầy Quảng Độ xin phát biểu: "Quư Ngài ở miền Bắc sống trong tự do, độc lập và ḥa b́nh trong hơn 20 năm qua, đă làm được việc ǵ cho Phật Giáo ngoài đó ? Giáo Hội chúng tôi ở trong này sống với Mỹ Ngụy đàn áp, sống với chiến tranh tàn phá, nhưng đă làm được những ǵ chắc Quư Vị đă biết. Vậy giờ đây ai cần thống nhất với ai đây ?” Và Thầy ấy c̣n nói thêm nhiều việc khác, các vị miền Bắc nghe vậy khó chịu lắm !

Thế là cuộc họp trưng cầu ư kiến chẳng có ư kiến ǵ cả, mà c̣n đạt ra một số vấn đề khác nữa.

Tuy nhiên vào cuối năm 1980, Ḥa Thượng Trí Thủ với tư cách Viện Trưởng Viện Hóa Đạo triệu tập một cuộc họp Hội đồng Viện Hóa Đạo để thông qua bản hiến chế mà ban Vận Động vừa mới sơ thảo để xin ư kiến Giáo Hội đóng góp vào, để văn bản được đầy đủ, nhiên hậu làm cơ sở thiết lập GHPGVN tương lai. Sau lời tuyên bố lư do, Thầy Quảng Độ xin phép phát biểu ư kiến: "Thưa Ḥa Thượng Viện Trưởng, Ḥa thượng triệu tập cuộc họp nầy là bất hợp pháp, v́ tôi làm Tổng thư kư Viện Hóa Đạo mà không hay biết việc này. Và ai cử Ḥa Thượng đại diện Viện Hóa Đạo đi làm việc đó, nay mang việc đó vào đây hội thảo ? Tôi phản đối việc tự tiện cá nhân đó của Ḥa Thượng Viện Trưởng".

Trước sự phản đối chất vấn đó, Ḥa thượng Viện trưởng không nói ǵ, rồi rời hội trường ra đi ! Ḥa thượng Trí Tịnh cũng tuyên bố: "Để giữ tinh thần đồng đội, tôi cũng ra đi theo Ḥa thượng Trí Thủ". Cuộc họp tan ngay theo chân các ḥa thượng có mặt trên bàn hội nghị (có số viên chức ban Vận Động tham dự).

Như vậy, việc vận động thống nhất Phật Giáo toàn quốc sau hai lần vào Ấn Quang là hai lần chẳng thu được kết quả nào cả. Rất tiếc là nhà nước đă làm những việc đẩy Giáo Hội Ấn Quang đến chỗ không thể tham gia sự nghiệp xây dựng thống nhất Phật Giáo lịch sử này !

Sau đó không lâu, Giáo Hội do nhà nước dựng lên vẫn được ra đời tại Hà Nội vào cuối năm 1981, và sau đó, đầu năm 1982, Tôi và Thầy Quảng Độ bị chánh quyền TP Hồ Chí Minh trục xuất về quê ở Nghĩa B́nh và Thái B́nh đến nay đă 11 năm mà chưa được tự do về lại văn pḥng GHPGVNTN ! Việc hai chúng tôi ra đi nghe có thư của Ḥa thượng Trí Tịnh, Minh Châu yêu cầu nhà nước làm việc đó (?).

Trong Đại Hội lần thứ nhất của GHPGVN do nhà nước sinh ra có suy cử Ḥa thượng Đôn Hậu vắng mặt làm Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật tại Hội Đồng Chứng Minh, cố vấn thứ nhất của Giáo Hội đó. Nhưng Ḥa thượng Đôn Hậu sau đó đă gửi thư xin từ chức đến đến Ḥa thượng Đức Nhuận Pháp Chủ Giáo Hội nhà nước. Các Ḥa thượng Trí Thủ, Trí Tịnh, Minh Châu, Thiện Siêu,v.v… được Giáo Hội giao cho các chức vụ hàng đầu của Giáo Hội mới thành lập. Các Ḥa thượng đó tham gia Giáo Hội nhà nước với tư cách cá nhân. Giáo Hội Ấn Quang không hề đề cử các Ḥa thượng đó làm đại diện GHPGVNTN tham gia Giáo Hội nhà nước.

Trở lui lại thời gian: GHPGVNTN sau ngày thành lập chẳng bao lâu, các giáo phái tập đoàn trong Giáo Hội, v́ áp lực của chánh quyền thời 1964-1968, phải bỏ Giáo Hội ra đi. Ư đồ của các chánh quyền đó là để Giáo Hội Thống Nhất tan ră, hết chống đối chánh phủ thời ấy.

C̣n Giáo Hội nhà nước ngày nay mà ông đại diện Bộ Nội Vụ gọi là đoàn kết, làm được nhiều việc tốt, đối nội cũng như đối ngoại, và đang tiến theo đà phát triển của đất nước, v.v… Tôi nghĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không có khả năng giữ được sự đoàn kết để không xảy ra việc rũ áo ra đi như Giáo Hội Thống Nhất xưa của chúng tôi, v́ nhà nước bảo ngồi lại phải ngồi lại mà thôi. Trong đó chứa đầy sự mâu thuẫn, nào Đại Thừa, Trung Thừa, Tiểu Thừa; nào địa phương Trung, Nam, Bắc; nào áo nâu, áo vàng; nào ăn chay, ăn mặn; nào có vợ có con; nào độc thân biệt hạnh; nào tu thiền, tu tịnh; nào giáo phái tầm vóc quốc gia, địa phương, cấp tỉnh, thị xă,v.v… cùng ở chung một nhà làm sao yên ấm được ?

Cụ thể: Một trường hạ nhỏ có 10 vị Bắc Tôn kiết hạ an cư, trong đó hai vị có gia đ́nh, hoàn cảnh đó đă có sự bất đồng, và phật tử cũng thấy trường hạ không được thanh tịnh như họ mong muốn. Sống chung có ba tháng, trong 10 người đă thấy khó chịu, th́ biết rằng GHVN làm sao thanh tịnh trang nghiêm được. Nhưng 11 năm qua, Giáo Hội đó tồn tại là nhờ nhà nước duy tŕ, nếu không th́ Giáo Hội đó tan ră từ lâu rồi.

Ông Lam bảo: Ông nhận xét có phần đúng. Vậy ông có kế hoạch ǵ xây dựng Giáo Hội đó vững chắc tốt đẹp hơn không ?

Tôi thưa: Ông hỏi câu đó hơi sớm. Tôi không có ư thức để tŕnh bày lập tức.

Ông Lam nói: Tôi về nghĩ, mai cố vấn, hiến kế cho tôi vấn đề này.

Ông Lam nói câu đó vài ba lần vào cuối phiên họp ngày 4-8-92

Sáng hôm sau Tôi đến cơ quan vào họp. Ông Lam hỏi: Ông nghĩ sao việc tôi nhờ ông cố vấn hôm qua ?

Tôi thưa: Đêm rồi về mệt quá, uống thuốc ngủ ngủ quên không nghĩ được ǵ.

Ông Lam bảo: Ông cố t́nh không giúp việc xây dựng Giáo Hội cho tốt đẹp, Ông chống GHPGVN, v.v…

Tôi thưa: Chúng tôi không chống GHPGVN, mà chính nhà nước chống Giáo Hội tôi từ đầu như đă kể trên. Như vậy làm sao Giáo Hội chúng tôi góp phần xây dựng được.

Ông Lam bỏ qua việc đó. Ông hỏi tôi: Ông ra Huế làm việc kế thừa và tuyên bố những việc gây xôn xao trong xă hội, trong tăng ni, phật tử. Ông nghĩ Ông làm việc đó có sai không ?

Tôi thưa: Có sai

Ông lam nói: Ông bảo Ông làm việc đó sai, sao về Quảng Ngăi tiếp tục làm sai nữa ?

Tôi thưa: Tôi nói làm sai là để ông vui ḷng, chứ tôi có suy nghĩ và có tư cách. Tôi suy nghĩ GHPGVNTN đến giờ đó, Tôi chưa nhận được quyết định khai tử Giáo Hội chúng tôi, Tôi có tư cách kế thừa cố Ḥa Thượng Xử lư Viện Tăng Thống của Giáo Hội chúng tôi. Hơn nữa trách nhiệm Phó viện trưởng Viện Hóa Đ?o tôi c̣n đó, do đó việc làm của tôi tại Huế, tại Quảng Ngăi là hợp pháp.

Tuy nhiên Tôi muốn việc làm của Tôi sẽ thất bại để Tôi nghỉ ngơi, v́ tuổi già sức yếu, công việc quá sức gánh vác. Nhà nước xuống cho Giáo Hội chúng tôi bản án khai tử là cứu khổ cho chúng tôi !

Ông Lam nói: GHPGVN sẽ có giấy đó.

Tôi thưa: Giáo Hội đó không có quyền khai tử Giáo Hội chúng tôi.

Cuộc họp buổi sáng chẳng có kết quả nào cả.

Qua buổi chiều vào pḥng họp, ông Lam nói: Cuộc họp sẽ kết thúc sớm, các việc c̣n lại sẽ tính sau.

Ông Lam tuyên bố:

1. Tôi khuyên Ông từ nay đừng nhân danh Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kư thư gửi đi đó đây bất hợp pháp.

2. Phải giao khuôn dấu Viện Hóa Đạo và đóng cửa văn pḥng lưu vong Viện Hóa Đạo tại Hội Phước, Quảng Ngăi.

3. Nếu Ông không tuân sẽ có biện pháp đối phó. Không thể để Ông làm việc phạm pháp nhiều hơn nữa.

4. Tôi sẽ đề nghị với UBND tỉnh Quảng Ngăi để Ông được đi lại tự do với các điều kiện sau đây:

Ông muốn đến địa phương nào, hay vào nhà nào, cần phải xin phép địa phương đó, gia đ́nh đó. Nếu họ đồng ư th́ mới được đến, được vào.

Tôi thưa: Ba quyết định trên Tôi sẽ tuân hành sau khi Tôi nhận được giấy khai tử Giáo Hội chúng tôi của nhà nước ban hành. Và nếu có việc này xảy ra, Tôi coi việc đó là nhà nước đàn áp, ức chế Giáo Hội chúng tôi. Tôi sẽ phản đối việc làm đó của nhà nước. C̣n việc Tôi phải xin phép này nọ, Tôi nghĩ quư vị coi Tôi không có tư cách ǵ cả, như kẻ mang bịnh hủi đi lại sợ truyền nhiễm nguy hiểm, như kẻ ăn cắp coi chừng. Tôi phản đối quyết định của quư vị, và không nhận quyền công dân đó. Tôi sẵn sàng vào nhà giam chờ chết…

Tôi thưa tiếp: Cuộc họp hai ngày không đá động ǵ đến hai văn bản đề ngày 26-9-1989 về đơn đề ngày 25-6-1992 cả. Nhân đây Tôi xin báo cáo quư vị biết là Bộ Tư Pháp vừa phát hoàn lại Tôi đơn tám trang với nội dung: Các việc trong đơn khiếu nại của Tôi. Bộ Tư Pháp không có thẩm quyền cứu xét, mà nên gửi Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cứu xét.

Tôi nghĩ, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam làm sao có thẩm quyền cứu xét các việc "bắt người trái phép, giết người vô tội, việc lấy chùa, đập tượng Phật, v.v…” mà Bộ Tư Pháp bảo Tôi làm như thế ! Tôi thấy đơn tám trang của Tôi nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chẳng được ông đại diện Bộ Nội Vụ đưa ra thảo luận một câu nào cả, ngoài mấy việc nói ở trang 2 mà thôi.

Cuộc họp đến đây, ông Phó chủ tịch UBND tỉnh tuyên bố bế mạc, mà không hẹn một ngày nào họp lại. Tôi thất vọng ra về lúc 15 giờ ngày 5-8-92, sau khi từ giă các vị hữu trách các cấp của nhà nước.

Viết đến đây, có vị bưu tá Bưu Điện đưa đến Tôi bao thơ. Tôi mở ra xem thấy “Kháng Thu" kính gửi Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng chính phủ CHXHCNVN. Tôi đọc và nghĩ rằng: Thơ rất dài, nói rất nhiều t́nh tự dân tộc, một dân tộc có tôn giáo góp phần xây dựng đất nước suốt 2000 năm lịch sử đă chịu hiều đắng cay khổ nhục với dân tộc, nhưng cũng đă cùng dân tộc trong việc mở nước, dựng nước v.v… Sau cùng thơ kêu gọi ông Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng cứu xét các việc mà đơn tám trang của Tôi nhân danh quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đă gửi đến nhà nước một cách tốt đẹp. Dưới Kháng Thư có kư tên quư Ḥa thượng, Thượng tọa đại diện GHPGVNTN tại Úc, Canada, Hoa Kỳ và Âu Châu. Kháng Thư nầy có nội dung tương đồng với thư tháng 10-1991 của Đại Hội Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đă gửi về Hội Đồng Bộ Trưởng yêu cầu cứu xét một số việc của GHPGVNTN, do Ḥa Thượng Măn Giác làm Hội Chủ Tổng Hội kư tên.

Sau đây là các việc mà mấy trang trước Tôi viết c̣n thiếu, để bổ túc cho Bản Tự Thuật nầy được đầy đủ hơn:

Ông đại diện Bộ Nội Vụ trong câu chuyện góp phần xây dựng Giáo Hội, Ông có nhắc Tôi câu kinh "Vô Ngă Vị Tha." Câu này Tôi nghe nhưng không đáp ứng tức thời, v́ trí nhớ nay đă không bén nhạy như lúc nào. Nay xin ghi vào đây ư Tôi như sau:

Giáo Hội chúng tôi bị nhà nước lật đổ, Quảng Độ, Huyền Quang bị nhà nước giam cầm, th́ "Ngă Giáo Hội, Ngă Huyền Quang, Quảng Độ, v.v… đâu c̣n "Ngă với Vô Ngă." C̣n Vị Tha th́ Giáo Hội chúng tôi đă làm từ 1954-1975 như Tôi đă tŕnh bày và quư vị đă xác nhận là chưa nghe giáo phẩm nào của Giáo Hội mà quư liệt vị đă gặp nói được việc như Tôi đă nói: Những việc xây dựng đất nước theo truyền thống Dân Tộc-Đ?o Pháp.

Viết đến đây Tôi nhớ câu thơ của Ḥa thượng Măn Giác: "Mái chùa che chở hồn dân tộc," mà nay Tôi nghe ông đại diện Bộ Nội Vụ nói giữa cuộc họp có chữ "che chở" Đồng thời Tôi cũng nghe ông Lam nói: "Nhà nước rất đau đớn, cay đắng, thấm thía những chính sách sai lầm của nhà nước từ 17 năm qua …”

Tôi nghĩ: Trong niềm tự kiểm hối đó, không biết có nghĩ đến nhà nước làm sụp đổ GHPGVNTN không ?

Ông Lam nói: Việc thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, sau khi nghe Tôi tŕnh bày ở trên, ông Lam nói: Tôi nói đúng ! Nhưng ông cũng nói rằng: Một quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, tín ngưỡng, chủng loại, giai cấp khác nhau, nhưng cũng phải sống chung với nhau, th́ GHPGVN mới thành lập cũng phải sống như vậy.

Tôi thưa: Việc sống chung của một quốc gia là do việc ràng buộc của chánh trị. C̣n tôn giáo làm sao sống phức tạp như vậy được. Do đó tôi xin nhắc lại việc Phật Giáo các nước chung quang ta: Ở Thái lan có hai giáo hội, Giáo Hội Hoàng Gia cho người hoàng tộc tu và Giáo Hội dân chúng cho dân chúng tu. Nam Triều Tiên, Nhật Bản cũng có hai giáo hội, Giáo Hội cho chư tăng cổ truyền độc thân thanh tịnh tu và một Giáo Hội có tên là Tân Tăng cho các vị có gia đ́nh tu. Hai giáo hội khác nhau, nhưng không chống nhau việc ǵ cả.

Nhân đây, Tôi xin hiến kế cố vấn với ông Lam đại diện Bộ Nội Vụ, mà trong các buổi họp ông đă đ̣i hỏi Tôi làm việc góp sức xây dựng Giáo Hội tốt đẹp tương lai. Nay Tôi nghĩ ra và xin hiến kế như sau:

1. Nhà nước muốn lập giáo hội ǵ cũng được, theo sự lựa chọn của nhà nước. Các vị giáo phẩm và tăng ni nào muốn gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cũng được tự do gia nhập hay từ chối.

2. Nhà nước để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được khôi phục sinh hoạt b́nh thường trong luật pháp và tự do như trước năm 1975. Cơ sở nhân lực Giáo Hội chúng tôi được trả lại đầy đủ.

3. Những người hoạt động cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin để họ tự do làm việc, đừng bắt bớ, tra hỏi, cản trở như đă có ở Sàig̣n, Quảng Ngăi, Đà Nẳng, Huế … hiện nay, chỉ gây thêm rắc rối, không ích ǵ cả.

4. Nhà nước nên nghe nên thấy những phản ứng không lợi ǵ cho chính trị của nhà nước, không những trong nước, mà ngay cả Phật Giáo các nơi trên thế giới, về việc họ yêu cầu ở các Kháng Thư, Quyết Định, và sự đ̣i hỏi của các Hội Nhân Quyền, Nhân Bản, Dân Chủ, Xă Hội, v.v… đă yêu cầu nhà nước đưa nội vụ Phật Giáo ra xét xử minh bạch.

Chắc chắn nhà nước thường nghe thế giới nhắc lại vụ Thiên An Môn Trung Quốc tháng 6-1989 đến nay vẫn c̣n tồn tại. Và sự nhắc nhở đó đă tác động đến đâu, chắc nhà nước thấy rơ.

Tại cuộc họp hai ngày, Tôi cống hiến ư kiến nhận thức của Tôi rất nhiều mà quư vị đă xác nhận. Nhưng tôi chỉ nhận ở quư vị 4 quyết định chưa thành văn đầy khó khăn và có sự đe dọa nữa, th́ Tôi chịu sao nổ, kể cả sự bao vây kiểm soát của nhân viên công lực tại chùa Hội Phước, càng tạo thêm căng thẳng, mà lẽ ra hội nghị trong hai ngày qua đă không đến nỗi như vậy.

Để kết thúc Bản Tự Thuật này, Tôi hứa sẽ tuân hành các quyết định của quư vị, sau khi tôi nhận được văn bản khai tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do nhà nước ban hành càng sớm càng tốt ! Và nếu việc đó xảy ra, Tôi coi như nhà nước thật sự đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến chí tử một lần nữa. Tôi sẽ phản đối hành động đàn áp ức chế đó của nhà nước như trước đây mà tại cuộc họp Tôi đă phát biểu trước mặt quư vị đại diện chính quyền có mặt trong cuộc họp chiều ngày 5-8-1992.

Tôi tuổi già sức yêu, trách nhiệm và công việc Gíáo Hội lại nặng nề, nhất là sức ép của nhà nước ngày một cao th́ làm sao sống được !

Làm tại Hội Phước, Quảng Ngăi, ngày 8-8-1992

Can Cứu Thích Huyền Quang

Quyền Viện Trưởng

Viện Hóa Đạo

Trở về Mục Lục