DANH SÁCH QUƯ TRƯỞNG

ỦNG HỘ KỶ YẾU GĐPT MIỀN VĨNH NGHIÊM

( Đợt 1)

*

1/ NGŨ DUY THÀNH      $350.00
2/ TRẦN THỊ NGỌ             300.00
3/ TRẦN THANH HIỆP      200.00
4/ TRẦN HỮU ĐỊNH            50.00
5/ LÊ VĂN MẠNH               50.00
6/ NGUYỄN ĐỨC TÂM       20.00
7/ HOÀNG TRỌNG CANG 20.00
8/ NGUYỄN Đ̀NH NAM    20.00
9/ LÊ DƯƠNG MỸ            100.00
10/ ĐẶNG Đ̀NH KHIẾT   500.00
11/ PHẠM MINH TÂM       50.00
12/ VŨ NGỌC KHUÊ          60.00
13/ TRẦN THANH MỸ       50.00
14/ NGUYỄN NGÂN          50.00
15/ NGUYỄN HỮU THỌ  100.00
16/ NGUYỄN THỊ TÂM      50.00
17/ ĐẶNG KIM ĐOAN      30.00
18/ BÙI THẾ SAN               20.00
19/ PHUONG H DO           20.00
20/ BÙI NGỌC BÁCH      135.00
21/ NGÔ VĂN THI             20.00
22/ HỒNG KHƯƠNG         50.00

                                   - - - - - - -
                            CỘNG 2,245.00

Xin Quư Trưởng đă ủng hộ nhận nơi đây ḷng chân thành cám ơn của chúng tôi.

Ngày 21 tháng 12 năm 2004

Tuệ Linh & Phúc Trung

Trở  về Mục Lục