Text Box:  

 

CÁO PHÓ

 

Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và tang quyến thương tiếc kính báo:

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN

ĐỨC CHÂU VŨ NGỌC KHUÊ

 

-          Thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt-Nam tại Hoa Kỳ

-          Thành viên Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

-          Thành viên Ban Điều Hành Trung Tâm Huấn Luyên và Tu Học Thích Quảng Đức

-          Thành Viên Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Quảng Đức

-          Gia Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà, Santa Ana

-          Nguyên Sĩ Quan Cán Bộ Trường Bộ Binh Thủ Đức Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

 

Vừa măn phần lúc 6:00 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2009,

 nhằm ngày 13 tháng chạp năm Mâu Tư

tại Thành phố San Bernardino, CA., Hoa Kỳ

Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Linh Cửu quàn tại nhà quàn PEEK FUNERAL HOME

7801 Bolsa Ave., Westminster, CA. 92683 – pḥng số 5

Điện thoại: (714) 839-3525

 

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

 

§  Lễ Nhập Liệm và Phát Tang                                                    :   11:00 sáng Chủ Nhật ngày 11/1/2009

§  Luân phiên tụng niệm của các Tự Viện và thăm viếng           :   12:00-3:00 giờ chiều Chủ Nhật 11/1/09

§  Lễ Tưởng Niệm của Gia Đ́nh Phật Tử                                   :     3:00-5:00 giờ chiều Chủ Nhật 11/1/09      

§  Luân phiên tụng niệm của các Tự Viện và thăm viếng           :   12:00-7:30 giờ chiều Thứ Hai 12/1/09

§  Luân phiên tụng niệm của các Tự Viện và thăm viếng           :   12:00-7:30 giờ chiều Thứ Ba 13/1/09

§  Lễ Di Quan                                                                                :   10:00 sáng Thứ Tư ngày 14/1/2009

 

 

GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VÀ TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

- Tỳ Kheo Ni: Thích Nữ Vô Lượng (PD Khánh An)                                    - Hội Đồng Chỉ Đạo Và Giám Sát GĐPT VN tại Hoa Kỳ

- Trưởng Nữ: Vũ Mỹ Hạnh (PD Từ Huệ)                                                     - Ban Hướng Dn Trung Ương GĐPT Vit Nam ti Hoa K

- Thứ Nữ     : Vũ Ngọc Hồng Phúc (PD Minh Hậu)                                    - Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

                                     - BHD các Miền Quảng Đức,Tịnh Khiết,Thiện Minh và Thiện Hoa

                                     - Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà, Santa Ana, California