Cáo Tật Thị Chúng

Mãn Giác Thiền Sư

(1052-1096)

&

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tòng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa tận lạc,
Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Ngô tất Tố dịch :

Xuân ruổi trăm hoa rụng,
Xuân tới trăm hoa cười.
Trước mắt, việc đi mãi.
Trên đầu, già đến rồi.
Ðừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,
Ðêm qua, sân trước, một càng mai.

(Thơ Văn Lý Trần)

Nguyễn Ðăng Thục dịch :

Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân về trăm hoa tươi.
Sự đời dòng nước chảy,
Tuổi già đầu tóc phai.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Ðêm qua sân trước một cành mai.

(Thiền Học Việt Nam)

Hòa Thượng Ðức Nhuận dịch :

Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến nở ...trăm hoa.
Trước mắt đời chuyển biến !
Ðầu xanh tuyết điểm pha,
Dừng nghĩ :
Xuân tàn hoa rụng hết,
Bên thềm mai nở ... trắng đêm qua.

(Sáng Một Niềm Tin)

Trần Trọng San dịch :

Xuân đi hoa cũng rụng rơi,
Xuân về, hoa lại nở tươi trước nhà.
Sự đời vút mắt trôi qua,
Trên đầu thắm thoát cái già đến ngay.
Tàn xuânchẳng hết hoa nầy,
Ðêm qua sân trước, cành mai vẫn còn.

Trở về Mục Lục