Chia buồn

*

Nhận được tin buồn

Bào Huynh của Trưởng Diệu Kim Nguyễn Thị Ngân

Ông Nguyễn Văn Vĩnh.

Vừa tạ thế ngày 13 tháng 9 năm 2009 tại Sài G̣n.

Hưởng thọ: 92 tuổi.

*

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Diệu Kim Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Quang Vui.

Nguyện cầu Tam Bảo tiếp độ Hương Linh Ông Nguyễn Văn Vĩnh sớm về cơi Tịnh Độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

*

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại