Mừng Khánh Thọ Cửu Tuần
Cụ Hà Thị Vân

Pháp Danh Diệu Đức

Thân mẫu Thánh Tử Đạo Quách Thị Trang

Cựu Đoàn sinh Gia Đ́nh Phật Tử Minh Tâm.