Năm mới Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni  Vĩnh Nghiêm

Năm Kỷ Sửu Pháp Thể An Khang, Chúng Sanh dị độ

Chúc Huynh Trưởng và Đoàn sinh các GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

Thành viên, Thân Hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Năm Kỷ Sửu Thân tâm an lạc, Vạn sự cát tường, Tu học tinh tấn.

Trang nhà Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại