TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT

1004 Small St., Grand Prairie, Tx.  75050

 

CHƯƠNG TR̀NH LỄ NGUYỆN

 

ĐẠI LĂO H̉A-THƯỢNG THÍCH thượng HUYỀN hạ QUANG

Đệ Tứ TĂNG-THỐNG GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG NHẤT:

SA BÀ BÁO MĂN, CAO ĐĂNG PHẬT-QUỐC

Nhân “Lễ cung nghinh Kim-Quan nhập Bảo-Tháp tại

Tu-Viện Nguyên-Thiều Việt-Nam’’

                           

 

                Phần I:

·         Niệm Hương Bạch Phật

·         Gia-Đ́nh Phật-Tử Pháp-Quang hiến cúng hoa đăng Giác-Linh

                                    Đại Lăo Ḥa-hượng Tăng-Thống  Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam

                                    Thống-Nhất.

 

                               **  NHẬP TỪ BI QUÁN

 

                   Phần I I:

                                **  Tuyên  đọc sơ lược Tiểu Sử Đại Lăo  Tăng-Thống.

                                **   Khấp nguyện của Gia-Đ́nh Phật-Tử Việt-Nam  tại Hoa-Kỳ

                                **   Đạo Hữu - Phật tử thọ tang Đệ Tứ Tăng Thống

 

                   Phần I I I:

 

                                 **Lễ nguyện Giác-Linh Ḥa-Thượng THÍCH thượng HUYỀN

                                    hạ QUANG “Hoa KHAI KIẾN PHẬT, SINH TỬ BĂNG TIÊU, 

                                    CHÂN THÂN TỰ TẠI’’

 

                                    Đạo hữu, Thân hữu, Phật-tử dâng đăng hiến cúng và nguyện

                                    cầu Giác-Linh Ḥa-Thượng…..

 

                                     HỒI HƯỚNG - LỄ TẤT

 

 

                                                                        Trung-Tâm Phật-Giáo Khuôn-Việt