Di Chc của

ức ại Lo Ha Thượng

Thch n Hậu

*

Trước khi vin tịch, Ngi để lại di chc gồm 5 điểm sau:

1. Hội ồng Lưỡng Viện (Viện Tăng Thống v Viện Ha ạo GHPGVNTN) vẫn tiếp tục sứ mệnh của mnh; lnh đạo, chỉ đạo v điều hnh cc phật sự của Gio Hội trong mọi hon cảnh.

2. Tiếp tục thực thi đng Hiến Chương của Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất (ban hnh năm 1963 v tu chỉnh ngy 12-2-1973).

3. Ha Thượng Huyền Quang Quyền Viện Trưởng Viện Ha ạo, Ha Thượng Quảng ộ Tổng Thư K Viện Ha ạo theo quyết nghị của ại Hội GHPGVNTN kỳ VII, c trch nhiệm cng qu vị cn lại trong Hội ồng Lưỡng Viện tiếp tục điều hnh cc Phật sự của Gio Hội cho đến khi tổ chức ại Hội Gio Hội kỳ VIII.

4. Khi hon cảnh thuận tiện, Ha Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Ha ạo sẽ triệu tập ại Hội GHPGVNTN kỳ VIII.

5. Xin hy đặc biệt lưu tm một Phật sự mới nữa l: Gio Hội Hải Ngoại đang tiến hnh tổ chức thống nhất cc Gio Hội địa phương v đang hướng về đặt dưới sự lnh đạo của Gio Hội nh.

Trở về Mục Lục