Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự Do- Hạnh Phúc

Huế, ngày 26 tháng 10 năm 1978

Kính gửi: - Cụ Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đồng kính gửi: - Cụ Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

tại Hà nội.

Kính thưa quư vị,

Trước đây, tại Trường Sơn, khi được đề cử chức Phó Chủ Tịch Trung Ương Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ và Ḥa B́nh Việt Nam, tôi có tŕnh bày nguyện vọng rằng, khi ḥa b́nh được lập lại, xin cho tôi trở về cương vị một tu sĩ thuần túy và đă được cơ quan chấp thuận. Nguyện vọng nầy cũng đă được Đại Diện Ủy Ban Thống Nhất tại Hà Nội đồng ư.

Nhưng sau khi ḥa b́nh trở lại, v́ nhu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, tôi vẫn cố gắng tiếp tục công tác được giao phó bằng cả tâm huyết, và sau đó cố gắng ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội. Trước khi nhận lời ra ứng cử, tôi đă tŕnh bày cùng vị Trưởng Ban Bầu Cử Quốc Hội tại B́nh Trị Thiên rằng:

"Tôi có hai nhiệm vụ phải hoàn thành: Một là nhiệm vụ đ?i với Dân Tộc, hai là nhiệm vụ đ?i với Phật Giáo. Khi nào thấy không thể hoàn thành đuợc một trong hai nhiệm vụ đó, tôi xin từ nhiệm."

Đến nay đă hơn hai năm, tuy có mặt trong hai cơ quan tối cao của Nhà nước, nhưng tôi chẳng giúp đđược ǵ cho đa số đồng bào, trong đó có Phật Giáo. Điển h́nh là những vụ bắt bớ giam cầm các vị Thượng Tọa trong Hội Đồng Lănh Đạo Cao Cấp của Giáo Hội Phật Giáo, và một số vị khác trong các tỉnh, đă gần hai năm nay mà không được trả tự do và cũng không được Công Tố Viện cho biết tội trạng ǵ. Nhất là với cái chết của Thượng Tọa Thích Thiện Minh trong nhà giam gần đây, đă làm tôi vô cùng đau xót.

Do đó, tôi thấy không thể tiếp tục ở lại trong hai chức vụ nầỵ Vậy xin quư vị cho tôi được giải nhiệm hai chức vụ: Đại Biểu Quốc Hội và Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Tôi thiết tha xin quư vị cho tôi được toại nguyện.

Trân trọng kính chào và cầu chúc quư vị thành công tốt đẹp trong mọi lănh vực.

Nay kính,

Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu

(Ấn kư)

Trở về Mục Lục