Thực trạng t́nh h́nh Phật giáo nước ta và những giải pháp ổn định

2005-03-03 | Nguyễn Đức Khiêm |

Trong t́nh h́nh hiện nay, do âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế muốn sử dụng tôn giáo như là một công cụ để thực thi chiến lược diễn biến ḥa b́nh ḥng chống phá chủ nghĩa xă hội, nên càng làm cho vấn đề tôn giáo ở bất cứ nước nào cũng như ở nước ta tăng thêm phần phức tạp.

Thời gian qua, việc nhóm tu sĩ cực đoan trong Phật giáo Ấn Quang do Huyền Quang cầm đầu câu kết với bọn phản động lưu vong ở hải ngoại (rơ nét nhất là Vơ Văn Ái) từ lợi dụng đám tang cho đến lễ tiểu tường (giỗ đầu) Ḥa thượng Thích Đôn Hậu để chống phá ta... Rơ ràng nó nằm trong âm mưu chung của bọn thù địch lấy vấn đề nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng làm mất ổn định xă hội và gây bạo loạn lật đổ chế độ ta.

Điều kiện nào đă tạo cho các thế lực thù địch thực hiện những hành động chống phá ta ? Chúng ta đều thấy rơ quan điểm chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước rất rơ ràng, đúng đắn. Song, trên thực tế việc thực hiện c̣n sơ hở, thiếu sót, chưa thật nghiêm minh cả về phía những người có trách nhiệm thi hành chính sách pháp luật và những người có trách nhiệm quản lư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên đă để những vấn đề phức tạp trong Phật giáo nảy sinh, kẻ địch đă dễ bề lợi dụng những kẽ hở đó chống phá ta, làm phương hại đến an ninh và trật tự của đất nước. V́ vậy, việc t́m hiểu thực trạng t́nh h́nh Phật giáo nước ta để có giải pháp đi vào ổn định, không để kẻ địch lợi dụng chống phá có một ư nghĩa vô cùng quan trọng.

Đạo Phật du nhập nước ta đă gần 2000 năm. Trong quá tŕnh tồn tại và phát triển, Phật giáo Việt Nam luôn gắn với dân tộc tích cực đóng góp công sức cùng đồng bào cả nước chống các thế lực ngoại xâm giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trước cách mạng tháng Tám 1945 và trong hai cuộc kháng chiến, nhiều nhà chùa, nhiều tăng ni, phật tử đă có công nuôi giấu cán bộ và ủng hộ cách mạng. Phật giáo miền Bắc, từ năm 1960 là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phật giáo miền Nam trước đây, trong t́nh h́nh ngụy quyền đưa Thiên chúa giáo di cư từ miền Bắc vào, tạo ra một lực lượng hậu thuẫn cho chúng và âm mưu biến Thiên chúa giáo thành quốc đạo. Phật giáo miền Nam phải tập hợp thành lực lượng đối trọng để tồn tại và phát triển. Quá tŕnh đó phát sinh một số cao tăng muốn chính trị hóa Phật giáo, biến phật tử, tăng ni thành lực lượng hậu thuẫn cho họ và h́nh thành các thế lực độc tôn ngay trong Phật giáo. Trước t́nh h́nh đó, Mỹ-ngụy đă có chính sách lợi dụng Phật giáo. Theo sự chỉ đạo của Mỹ-ngụy, Thích Tâm Châu đă ly khai và phá hoại sự thống nhất Phật giáo Ấn Quang, lập ra "Việt Nam Quốc tự", sử dụng Nha Tuyên úy Phật giáo tiếp tay cho Mỹ-ngụy. Số lănh đạo Phật giáo Ấn Quang bị Mỹ-ngụy tác động chia rẽ và do tranh giành địa vị nên chia thành nhiều bè phái, nổi nhất là nhóm Thích Trí Quang và Thích Huyền Quang.

Sau giải phóng miền nam, một số phần tử phản động lợi dụng Phật giáo lộ mặt đă di tản ra nước ngoài như Thích Tâm Châu, Thích Hộ Giác, Thích Mẫn Giác, Thích Quảng Ba. Số c̣n lại (Thích Thanh Kiểm, Thích Đức Nghiệp...) đă khôn khéo hiến chùa cho cách mạng nên được số sư kháng chiến cũ cho nhập làm "Phật giáo yêu nước". Số Phật giáo Ấn Quang trước đây có công trong phong trào Phật giáo chống Mỹ-ngụy, mặc cảm bị nghi ngờ, bạc đăi trong khi Nhà nước ưu ái với nhóm phản động Việt Nam Quốc tự cũ cùng với một số việc như thu tài sản chùa chiền của họ, nên họ đă có những hoạt động chống đối việc thống nhất Phật giáo toàn quốc, chống Nhà nước. Tiêu biểu cho số này là Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Minh (chết 1978), Thích Thông Bửu, Thích Nhật Thiện, Thích Thuyền Ấn (đă đi Mỹ theo diện ODP 1993), Thích Không Tánh.

Ta đă quyết định bắt Thích Thiện Minh, đẩy đuổi, buộc cư trú Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. T́nh h́nh tạm ổn định, việc vận động thống nhất Phật giáo cả nước đă được đông đảo tăng ni, phật tử của 9 tổ chức, hệ phái tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thực sự phải thừa nhận chỉ có hệ phái Ấn Quang là tổ chức tập hợp được lực lượng đông đảo. Nhưng do trước đây hệ phái này bị Mỹ-ngụy phân hóa nên ta đă cảnh giác với số cầm đầu và t́m mọi cách xóa dẹp. Sau khi thống nhất Phật giáo cả nước, các hệ phái khác vẫn tồn tại sinh hoạt riêng. Do đ
ó mới có một số tăng ni, phật tử thuộc hệ phái Ấn Quang, luôn luôn nuôi dưỡng ư thức đ̣i Ấn Quang được độc lập tồn tại như các hệ phái khác.

Gần đây, trước biến động của t́nh h́nh thế giới và sự tác động của bọn phản động lưu vong, số cực đoan ở trong nước đă lợi dụng chính sách đổi mới của ta, và khai thác các sai sót trong việc thực hiện chính sách đối với Phật giáo để kích động lôi kéo tăng ni phật tử chống đối Nhà nước, đặc biệt từ lễ tang Ḥa thượng Thích Đôn Hậu đến nay nhóm cực đoan quá khích do Thích Huyền Quang đứng đầu đă ráo riết hoạt động đ̣i phục hồi Phật giáo Ấn Quang. Chúng đă sọan thảo, in ấn, tán phát 45 loại tài liệu có nội dung kích động chia rẽ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chống đối Nhà nước, đ̣i phục hồi tổ chức Phật giáo Ấn Quang... đồng thời gửi các tài liệu này cho bọn phản động lưu vong để tán phát rộng trong tăng ni, phật tử ở nước ngoài. Kết hợp với sự kích động từ ngoài nước, ở trong nước nhóm Huyền Quang âm mưu lợi dụng lễ tiểu tường của Ḥa thượng Thích Đôn Hậu tại Huế để công khai hóa Phật giáo Ấn Quang, ra mắt Hội đồng Lưỡng viện ḥng tiến tới "hiệp thương" với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực chất là loại bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phải thấy đây là cuộc đấu tranh lâu dài.

Về phía ta, phải thừa nhận đă có lúc có những sai lầm đối với Phật giáo. Từ sau giải phóng đến nay, quá tŕnh đánh giá và đối xử với Phật giáo Ấn Quang có những điểm không đúng như đă coi họ là CIA, phản động trong khi dù hoàn cảnh nào họ cũng là ṇng cốt trong phong trào Phật giáo chống Mỹ, ta đă t́m mọi biện pháp hạn chế quyền hạn, vị trí của một số người trong lănh đạo phái Ấn Quang trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số người của Ấn Quang được tham gia và có vị trí trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam th́ lại không phải là những người tiêu biểu có uy tín của Phật giáo Ấn Quang. Đa số c̣n lại khá đông trong phái Ấn Quang cảm thấy bị nghi ngờ, phân biệt đối xử, bất măn đó đă tích tụ kéo dài nên ngay từ Ḥa thượng Thích Đôn Hậu đến một số cao tăng Phật giáo Ấn Quang không tham gia Ban vận động thống nhất Phật giáo toàn quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Măt khác, cũng phải nh́n nhận rơ số cao tăng Phật giáo Ấn Quang tham gia Giáo hội Phật giáo hiện nay nói trên có Ḥa thượng Thích Trí Tịnh (Chủ tịch Hội đồng trị sự trung ương), Ḥa thượng Thích Thiện Siêu (phó chủ tịch Hội đồng trị sự trung ương), Ḥa thượng Thích Minh Châu (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kư Hội đồng trị sự trung ương), Thượng tọa Thích Trí Quảng (trưởng ban Hoằng pháp), Thượng tọa Thích Thiện Hạnh (ủy viên Ban trị sự Phật giáo Thừa thiên Huế). Nói chung họ có tư tưởng, thái độ tốt, nhưng có nhiều tâm trạng khác nhau. Trước đây, họ không có vị trí ảnh hưởng trong Phật giáo Ấn Quang. Hiện nay là lănh đạo giáo hội mới nên nằm trong thế e ngại không dám đấu tranh. Quá tŕnh hoạt động chia rẽ Phật giáo, chống đối Nhà nước của nhóm Huyền Quang, họ đă né tránh không tham gia trực tiếp giải quyết hoặc lên tiếng phản đối, nên không phát huy được vai tṛ lănh đạo của trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đủ uy tín và tầm cỡ để tập hợp giáo hội đấu tranh nên ngày càng dựa vào Nhà nước, do đó uy tín càng bị giảm.

Diễn biến t́nh h́nh Phật giáo trong thời gian qua có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng hàng ngũ cao tăng - tăng ni và đă dẫn đến sự phân hóa, có ảnh hưởng lớn đến việc đoàn kết, ổn định Phật giáo và tác động xấu đến an ninh chính trị, xă hội. V́ vậy, cần có đánh giá chính xác, đầy đủ để trên cơ sở đó có giải pháp đúng và sớm đi vào ổn định.

Ở trong nước, đại đa số cao tăng, tăng ni các hệ phái tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam (kể cả cao tăng Phật giáo Ấn Quang) đều không đồng t́nh với hoạt động của số cực đoan quá khích và nhất trí với cách giải quyết của Nhà nước, nhưng họ có tâm tư về việc chùa chiền, đất đai bị xâm phạm chưa được trả lại, có mặc cảm ta đối xử không công bằng giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, v́ vậy họ c̣n dè dặt không công khai phản đối số cực đoan.

Gần đây, số cao tăng Phật giáo Ấn Quang tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam được ta vận động nên một số có tỏ rơ thái độ phản đối với nhóm Huyền Quang, nhưng có người c̣n né tránh không dám đứng ra giải quyết những vấn đề của nội bộ để ổn định giáo hội.

Số cao tăng Phật giáo Ấn Quang không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thông Bửu, Thích Quảng Liên, Thích Quảng Long, Thích Đức Nhuận, Thích Đức Nghiệp, Thích Trí Dũng, Thích Trí Nghiêm, trước đây phần lớn họ có vị trí lớn trong Phật giáo Ấn Quang, có tŕnh độ và bản lĩnh, có uy tín đối với tăng ni Phật tử Ấn Quang trong và ngoài nước, do không đồng t́nh với cách làm để thống nhất Phật giáo Việt Nam nên bất măn không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong tâm tư của họ vẫn c̣n mặc cảm về chính sách của Nhà nước đối với Phật giáo Ấn Quang. Khi ta tranh thủ, tác động họ cũng thấy rơ chính sách của ta nhưng đồng thời họ cũng muốn Nhà nước giải quyết hợp lư tâm tư nguyện vọng của họ kể cả việc có vị trí trong giáo hội mới nếu họ có tham gia.

Nhóm Huyền Quang chủ yếu là Huyền Quang, Long Trí, Hải Tạng, Trí Tựu, Không Tánh tuy lực lượng không nhiều, ảnh hưởng không lớn, nhưng rất cực đoan, xảo quyệt, kiên tŕ phối hợp được với một số bất măn nhiều nơi trong nước, câu kết được với bọn phản động lưu vong bên ngoài.

Huyền Quang trước đây do bất măn cá nhân có các hoạt động chống thống nhất Phật giáo, chống chế độ quyết liệt đă bị ta xử lư đẩy đuổi về Quảng Ngăi. Hiện nay bọn phản động quốc tế đă lập ra các ủy ban bảo vệ Huyền Quang ở nước ngoài. Nhưng ở trong nước gần đây Huyền Quang ngày càng bị cô lập v́ các cao tăng phật tử đă rơ bản chất cá nhân của y.

Long Trí trước đây có tham gia ủng hộ cán bộ cách mạng, là phó chủ tịch Mặt trận tỉnh, sau bất măn, là người điều hành, tham mưu có tŕnh độ nhưng phẩm hạnh tu hành kém, bê bối về đời tư, tuy vậy, Long Trí vẫn c̣n chi phối được số Gia đ́nh Phật tử ở Quảng Nam cũ.

Không Tánh, Hải Tạng, Trí Tựu là số trẻ mới tu hành bị tác động chi phối của Huyền Quang và bị ảnh hưởng tư tưởng bất măn của Ḥa thượng Đôn Hậu khi c̣n sống, nên số này rất hung hăng trong việc thực hiện sự chỉ đạo của Huyền Quang, Long Trí.

Qua gần hai năm hoạt động chống đối và liên tiếp bị thất bại, nhóm Huyền Quang ngày càng bị cô lập, nhưng không thay đổi về bản chất. Do liên kết với bọn phản động Phật giáo lưu vong nên chúng dùng khẩu hiệu đ̣i phục hồi Ấn Quang, thực chất để biện minh cho việc chống đối về chính trị, đối lập với chế độ. Chúng đăy được ảnh hưởng ở một số nơi, nhất là trong phong trào Gia đ́nh Phật tử ở Quảng Nam - Đà Nẵng, một phần ở Huế, Quảng Trị và rải rác ở một số tỉnh phía nam và thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nước ngoài bọn phản động lợi dụng Phật giáo lưu vong ở Úc, Pháp chủ yếu là số di tản; trốn ra nước ngoài như Thích Tâm Châu, Thích Mẫn Giác, Thích Hộ Giác, Thích Quảng Ba... và Vơ Văn Ái đều thuộc loại đàn em của số cao tăng trong nước, thực lực của chúng không mạnh và thường xuyên có mâu thuẫn với nhau, nhưng chúng lợi dụng các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các phương tiện thông tin để kích động tuyên truyền vu cáo ta đàn áp Phật giáo, vi phạm nhân quyền. Đại đa số phật tử và cả một số cao tăng ở nước ngoài là tốt nhưng do thiếu thông tin đúng đắn ở trong nước nên đă bị bọn phản động xuyên tạc t́nh h́nh làm cho nhiều người lo ngại băn khoăn cho Phật giáo trong nước, do đó có người bị chúng lôi kéo vào những hoạt động chống đối lại đất nước.

Trước t́nh h́nh trên Ban Bí thư đă có chỉ thị 21 ngày 18-5-1993, nhưng theo chúng tôi rất cần được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo việc thực hiện nghiêm minh. Thưc tế ở cơ sở nếu thi hành đúng chỉ thị, nhất là việc trả lại chùa chiền, thay đổi thái độ đối với Phật giáo, cao tăng... sẽ đụng chạm đến quyền lợi của địa phương. Đây là vấn đề phải giải quyết đúng đắn, dứt khoát, không v́ lợi ích riêng mà làm sai chính sách pháp luật, gây thiệt hại chung.

Nếu thực hiện tốt và thống nhất Chỉ thị 21 sẽ tạo ra chuyển biến mới, làm thay đổi thái độ Phật giáo với cách mạng.

Để làm chuyển biến nhận thức của các tôn giáo, tăng cường đoàn kết dân tộc, cân bằng mọi biện pháp thực tế làm cho các tôn giáo thấy được chính sách của Đảng đối với các tôn giáo, họ thấy cần và tự giác thừa nhận sự lănh đạo chính trị của Đảng, sự quản lư xă hội của Nhà nước. Riêng với Phật giáo đề nghị Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ xem xét lại thực chất cơ cấu tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đă thật sự đại diện cho toàn thể Phật giáo Việt Nam chưa ; nghiêm túc xem lại những sai sót cũ làm nảy sinh những mầm mống chống đối trong Phật giáo, từ đó ta thật sự đối thoại với số lớn cao tăng từ 17 năm nay đă có thái độ thích nghi ôn ḥa, trung lập hoặc đă tỏ ra chịu sự cải tạo. Với t́nh h́nh hiện nay nếu ta tranh thủ vận động được họ tự nguyện tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ rất có lợi trong việc ổn định t́nh h́nh Phật giáo, cô lập số cực đoan trong và ngoài nước, kẻ địch không thể lợi dụng sơ hở để kích động chống đối Nhà nước. Trong số cao tăng trên cần đặc biệt vận động tranh thủ lôi kéo Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thông Bửu, Thích Đức Nhuận, Thích Quảng Liên xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện cho họ ổn định làm phật sự kể cả động viên một số tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đối với nhóm Huyền Quang : Trước hoạt động gây rối ở Huế cần nghiêm trị, mặc dù có thể có tên c̣n ngoan cố không nhận (Trí Tựu) nhưng đủ chứng cứ có tội ta vẫn xử lư, kết hợp với vận động dư luận trên báo chí, thái độ cao tăng phật tử để xác lập kỷ cương phép nước.

- Với Long Trí cần đẩy mạnh đấu tranh để buộc y đầu hàng và dùng y để đấu tranh lại với Huyền Quang.

- Với Huyền Quang phải tiến hành trên hai mặt : Chính phủ có thái độ rơ ràng cho y biết những sai trái của y, phát động cao tăng lên án việc làm vừa qua th́ mới có giá trị thuyết phục dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời mở đường cho y làm được việc ǵ cho phật sự th́ khuyến khích để giảm mặt chống đối của y.

- Mở đợt tấn công đối ngoại : ngoài việc sử dụng các thông tin rộng răi, cần đi sâu vận động cao tăng trong nước tham gia trận địa dư luận này. Có thể dùng các phương tiện thông tin để truyền mọi t́nh h́nh phật sự trong nước, ư kiến các cao tăng tới các chùa, các tăng ni phật tử tiến bộ ở nước ngoài để có lượng thông tin tích cực lành mạnh tác động vào dư luận quốc tế. Đề nghị Ban Việt kiều liên lạc với các cộng đồng Phật giáo ở nước ngoài, để tổ chức tập họp lực lượng phân hóa cô lập bọn phản động.

- Phối hợp giữa các ngành : công an, dân vận, mặt trận, tôn giáo để thực hiện đối sách với từng vị cao tăng có địa vị để thống nhất mục đích sử dụng số này. Cần chọn người đối thoại đủ uy tín và phải cởi mở ṣng phẳng, b́nh đẳng để họ tự giác cảm nhận đi đến cộng tác với ta.

- Nhân dịp Đảng, Nhà nước có chủ trương củng cố các ban tôn giáo từ trung ương đến các tỉnh, đề nghị cần kiên quyết thay đổi những người vừa qua tỏ ra không mẫu mực, do cá nhân đă tham mưu sai lầm, dẫn đến nhiều việc làm đụng chạm đến các tôn giáo gây nên sự hiểu lầm với sự lănh đạo của Đảng. Đồng thời cũng phải luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng v́ Ban tôn giáo cũng là mục tiêu bọn phản động trong các tôn giáo thường xuyên nghiên cứu tấn công, lung lạc để làm lợi cho họ.

- Đề nghị Ban Bí thư tổ chức họp các ngành dân vận, tôn giáo, nội vụ, ngoại giao, Việt kiều để thống nhất t́nh h́nh và chương tŕnh hành đ
ộng chung đối với Phật giáo.

Nguyễn Đức Khiêm

Trở về Mục Lục