Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Viện Tăng Thống

Phật lịch 2549

số : 02/GC/VTT

ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG

- Chiếu Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tu chính bởi Đại hội Khóang đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu văn thư số 10/VHĐ/VT ngà
y 25.11.2005 của Ḥa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đệ tŕnh thành phần chư Tôn Đức Trưởng lăo, Ḥa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

- Chiếu nhu cầu Phật sự, cung thỉnh bổ sung, chấn chỉnh và kiện ṭan Hội đồng Lưỡng Viện trong công cuộc Hoằng Dương Chánh Pháp cho giai kỳ mới.

GIÁO CHỈ

Điều 1 : Nay cung thỉnh chư Tôn Đức đăng lâm pháp tịch trong cương vị  thành viên Hội đồng Trưởng lăo Viện Tăng Thống như sau :

TRONG NƯỚC

NG̉AI NƯỚC

Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang

Đại lăo Ḥa thượng Thích Tâm Châu

Ḥa thượng Thích Quảng Độ

Ḥa thượng Thích Hộ Giác

Ḥa thượng Thích Bảo An

Ḥa thượng Thích Măn Giác

Ḥa thượng Thích Nhật Liên

Ḥa thượng Thích Thuyền Ấn

Ḥa thượng Thích Thiện Hạnh

Ḥa thượng Thích Chánh Lạc

Ḥa thượng Thích Như Đạt

Ḥa thượng Thích Thắng Hoan

Ḥa thượng Thích Huệ Viên

Ḥa thượng Thích Minh Tâm

Ḥa thượng Thích Minh Chiếu

Ḥa thượng Thích Như Huệ

Ḥa thượng Thích Đức Chơn

Ḥa thượng Thích Trí Chơn

Ḥa thượng Thích Diệu Tánh

Ḥa thượng Thích Chơn Thành

Ḥa thượng Thích Diệu Trí

 

Ḥa thượng Thích Minh Tuệ

 

Ḥa thượng Thích Minh Kiến

 

Ḥa thượng Thích Trí Giác

 

Ḥa thượng Thích Tâm Linh

 

Ḥa thượng Thích Tâm Liên

 

Ḥa thượng Thích Nhật Ban

 

Ḥa thượng Thích Trừng Thể

 


Điều 2 : Chuẩn y thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như sau :

Viện Trưởng :

Ḥa thượng Thích Quảng Độ

Phó Viện trưởng :

Ḥa thượng Thích Hộ Giác

Phó Viện trưởng :

Ḥa thượng Thích Chánh Lạc

Phó Viện trưởng :

Thượng tọa Thích Viên Định

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự :

Ḥa thượng Thích Như Đạt

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sỹ :

Ḥa thượng Thích Đức Chơn

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xă hội :

Thượng tọa Thích Không Tánh

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết :

Thượng tọa Thích Thành Đạt

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa :

Thượng tọa Thích Phước An

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp :

Thượng tọa Thích Thái Ḥa

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên :

Thượng tọa Thích Thiện Minh

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục :

Thượng tọa Thích Chơn Tâm

Tổng Thư kư :

Thượng tọa Thích Viên Định (kiêm)

Phó Tổng thư kư :

Thượng tọa Thích Viên Lư

Tổng Thủ qũy :

Thượng tọa Thích Nguyên Lư

Điều 3 : Chư Tôn Trưởng lăo Ḥa thượng, Thượng tọa, Hội đồng Lưỡng Viện và các cấp Giáo hội trong và ng̣ai nước chiếu nhiệm thi hành Giáo chỉ nầy.

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 29 tháng 11 năm 2005
Đệ Tứ Tăng thống
(Ấn kư)
Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang

Trở về Mục Lục