Hiến - Chương

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất

Lời Mở Ðầu

Công bố lý-tưởng hòa-bình của giáo-lý Ðức Phật, hai tông phái Phật-giáo (Bắc Tông và Nam Tông) tại Việt-Nam, thực-hiện nguyện-vọng thống-nhất thực-sự đã hoài-bão từ lâu để phục-vụ nhân-loại và dân-tộc: đó là lập-trường thuần nhất của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất .

Giáo-Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại đó trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của hai tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật Giáo thống nhất tại Việt Nam.

Chương Thứ 1

Danh Hiệu, Huy Hiệu và Giáo Kỳ của

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Ðiều thứ 1 : Tổ chức thống nhất của hai tông phái tại Việt Nam lấy danh hiệu là "Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất" viết tắt "G.H.P.G.V.N.T.N".

Ðiều thứ 2 : Huy hiệu của G.H.P.G.V.N.T.N là Pháp luân (có 12 căm) theo hình vẽ :

 

Ðiều thứ 3 : Giáo kỳ của G.H.P.G.V.N.T.N. là cờ Phật Giáo Thế Giới.

 

Chương Thứ 2

Mục Ðích

Ðiều thứ 4 : G.H.P.G.V.N.T.N. điều hợp hai tông phái Phật Giáo tại Việt Nam để phục vụ nhân loại và dân tộc bằng cách hoằng dương Chánh pháp.

Chương Thứ 3

Thành Phần

Ðiều thứ 5 : Thành phần của G.H.P.G.V.N.T.N. gồm hết thảy Tăng Sĩ và Cư Sĩ thuộc Bắc Tông và Nam Tông chấp thuận bản Hiến Chương này.

Chương Thứ 4

Hệ Thống Tổ Chức

Ðiều thứ 6 : G.H.P.G.V.N.T.N. là một trong ?? Trung tâm điểm Ðịa phương?? của Hội Phật Giáo Thế Giới.

Ðiều thứ 7 : Tại Trung Ương, G.H.P.G.V.N.T.N. có 2 viện:

1.- Viện Tăng thống
2.- Dưới Viện Tăng thống là Viện Hóa Ðạo.

Ðức Tăng Thống Và Viện Tăng Thống

Ðiều thứ 8 : Ngôi vị Lãnh Ðạo Tối Cao của G.H.P.G.V.N.T.N. là Ðức Tăng Thống.

Ðức Tăng thống trực tiếp lãnh đạo viện Tăng thống. Nhiệm kỳ của Ngài là BỐN năm. Ðức Tăng thống của nhiệm kỳ kế tiếp thuộc tông phái khác

Ðiều thứ 9 : Viện Tăng thống gồm có tối thiểu là 4 vị Trưởng Lão từ 60 tuổi sắp lên và 4 vị Thượng Tọa từ 40 tuổi sắp lên do 2 tông phái cung thỉnh.

Ðiều thứ 10 : Nhiệm vụ của Viện Tăng thống:

  1. Chuyên trách về sinh hoạt giới luật cho Tăng Ni bằng cách :
  1. Trình Ðức Tăng thống phê chuẩn và bàn hành Hiến Chương G.H.P.G.V.N.T.N.
  2. Phê chuẩn và ban hành những quy chế liên hệ Tăng Ni Việt Nam
  3. Trình Ðức Tăng thống tấn phong Viện Hóa đạo.
  4. Là hộI đồng cố vấn về đạo pháp cho Viện Hóa đạo.

Ðiều thứ 11 : Ðức Tăng thống và Ðức Phó Tăng thống do Viện Tăng thống suy tôn trong hàng Trưỡng Lão của Viện.

Ðức Phó Tăng thống không cùng một tông phái với Ðức Tăng thống

Ðiều thứ 12 : Khi Ðức Tăng thống hoặc Ðức Phó Tăng thống viên tịch trước nhiệm kỳ thì vị Trưởng Lão đồng tông phái trong Viện Tăng thống đương nhiên thay thế cho đến khi mãn nhiệm.

Ðiều thứ 3 : Viện Tăng thống có 2 vị Chánh, Phó Thư ký được cử ra trong 4 vị Thượng Tọa.

Viện Hóa Ðạo

Ðiều thứ 14 : Lãnh đạo và điều hành hết thảy các ngành hoạt động của G.H.P.G.V.N.T.N. là Viện Hóa Ðạo.

Thành phần của viện này gồm có :

1 Viện Trưởng (Tăng Sĩ);
3 Phó Viện Trưởng (không luận Tăng sĩ hay Cư sĩ tông phái).

Trong Viện Hóa đạo có 6 Tổng vụ là:

1 Tổng Vụ Tăng Sự;
2 Tổng Vụ Hoằng Pháp ;
3 Tổng Vụ Pháp sự;
4 Tổng Vụ Tài chánh và Kiến thiết;
5 Tổng Vụ Cư Sĩ;
6 Tổng Vụ Thanh Niên.

Ðiều khiển công việc của Tổng Vụ là một Tổng Ủy viên.

Trong mỗi Tổng Vụ có các Vụ và mỗi Vụ do một Ủy viên trông coi. Các Ủy viên này do Tổng Ủy viên đề cử và do Ðại hội G.H.P.G.V.N.T.N. bầu cử.

1.- Tổng Vụ Tăng Sự có các Vụ sau đây:

- Tăng bộ Bắc tông Vụ;
- Tăng bộ Nam tông Vụ;
- Ni bộ Bắc tông Vụ ( y chỉ Tăng bộ Bắc Tông );
- Ni bộ Nam tông Vụ ( y chỉ Tăng bộ Nam Tông );

2.- Tổng Vụ Hoằng Pháp có các Vụ sau đây:

- Phiên dịch Vụ;
- Trước tác, Báo chí Vụ;
- Truyền bá Vụ;
- Kiểm Duyệt Vụ.

3.- Tổng Vụ Pháp sự có các Vụ sau đây:

- Nghi lễ Vụ;
- Giáo dục Vụ;
- Văn mỹ nghệ Vụ;
- Xã hội Vụ.

4.- Tổng Vụ Tài chánh và Kiết thiết có các Vụ sau đây :

- Bất động sản Quản trị Vụ;
- Ðộng sản Quản trị Vụ;
- Kiến thiết Vụ.

5.- Tổng Vụ Cư Sĩ có các Vụ sau đây:

- Thiện tín Bắc tông Vụ;
- Thiện tín Nam tôngVụ;
- Phật tử chuyên nghiệp Ðặc trách Vụ.

6.- Tổng Vụ Thanh Niên có các Vụ :

- Gia Ðình Phật Tử Vụ;
- Sinh viên Phật tử Vụ;
- Học sinh Phật tử Vụ;
- Thanh niên Phật tử Vụ.

Ðiều thứ 15 : Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và các Tổng Ủy viên hợp thành Ban Chỉ Ðạo, chỉ đạo mọi Phật sự của Viện Hóa Ðạo. Các Ủy viên tham dự những cuộc họp của toàn Viện Hóa Ðạo.

Ðiều thứ 16 : Ðể đôn đốc và kiểm tra Phật sự tại các Tỉnh, Viện Hóa Ðạo bổ nhiệm 7 vị Ðại diện tại 7 Miền lấy pháp hiệu của 7 vị cao tăng Việt Nam sau đây :

- Vạn Hạnh (Bắc Trung Nguyên Trung Phần).
- Liễu Quán (Nam Trung Nguyên Trung Phần).
- Khuông Việt (Cao Nguyên Trung Phần)
- Khánh Hòa (Ðông Nam Phần).
- Huệ Quang (Hậu Giang Nam Phần).
- Vĩnh Nghiêm (Phật Tử Miền Bắc).
- Quảng Ðức (Thủ đô Sàigòn, trực thuộc Viện Hóa đạo).

Ðiều thứ 17 : Tại mỗi Tỉnh, có một Tỉnh Giáo hội trực thuộc Viện Hóa đạo, điều khiển bởi 1 Ban Ðại diện gồm có:

- 1 Chánh Ðại diện;
- 2 Phó Ðại diện;
- 1 Ðặc ủy Tăng Sự;
- 1 Ðặc ủy Hoằng Pháp;
- 1 Ðặc ủy Tài chánh và Kiến thiết;
- 1 Ðặc ủy Cư Sĩ;
- 1 Ðặc ủy Thanh Niên.

Các Tiểu ban thiết lập tùy nhu cầu chiếu theo các Ủy viên của Viện Hóa đạo, vị điều khiển được gọi là Trưởng ban.

Ðiều thứ 18 : Ðể đôn đốc và kiểm tra Phật sự tại các Quận, Viện Hóa Ðạo bổ nhậm Ðại diện Quận do Tỉnh do Tỉnh Giáo hội đề nghị lên.

Ðiều thứ 19 : Ðơn vị của G.H.P.G.V.N.T.N. là Xã ( tại các Quận) và Phường (tại các Ðô thị).

Tất cả các chùa, Tăng Sĩ và Cư Sĩ thuộc hai tông phái tại các đơn vị này liên hiệp với nhau thành lập G.H.P.G.V.N.T.N. tại các Xã hay Phường, Trụ sở đặt tại một ngôi chùa hay một nơi thuận tiện.

Tại các Xã và Phường có một Ban Ðại diện gồm có:

- 1 Chánh Ðại Diện.
- 2 Phó Ðại Diện.
- 1 Thư Ký.
- 1 Phó Thư Ký.
- 1 Thủ Quỹ.
- 1 Phó Thủ Quỹ.
- 4 Cố Vấn Kiểm Soát.

Các Tiểu Ban đặt ra tùy theo nhu cầu.

Tại các Thôn, Ấp, nếu có nhiều chùa thì Tăng sĩ và Cư sĩ có thể thành lập 1 đơn vị qua sự nhận xét của Tỉnh Giáo hội.

Ðiều thứ 20 : Nhiệm kỳ của Viện Hóa Ðạo và các Ban Ðại diện các cấp là 2 năm.

Ðiều thứ 21 : Viện Hóa đạo cũng như Ban Ðại diện Tỉnh, Xã và Phường đều có các Cư sĩ tham dự. Các Cư sĩ nầy có quyền hạn đúng theo nhiệm vụ của mình.

Ðiều thứ 22 : Trường hợp một chức vị trong Viện Hóa đạo bị khuyết:

a) - Nếu là Viện Trưởng thì 3 vị Phó Viện trưởng họp nhau lại và tự bầu một vị lên thay, nhưng phải là Tăng sĩ.

b) - Nếu Tổng Ủy viên thì các Ủy viên trong Tổng vụ liên hệ hợp nhau bầu 1 Ủy viên lên thay. Vị đắc cử Tổng Ủy viên kiêm nhiệm trách vụ của mình

c) - Nếu là Ủy viên thì các Ủy viên đồng Tổng vụ hợp nhau bầu 1 vị kiêm nhiệm.

Gặp trường hợp vị được bầu Tổng Ủy viên kiêm nhiệm hoặc Ủy viên kiêm nhiệm không chịu nhận chức thì toàn Viện Hóa đạo họp hội đồng cung thỉnh cử 1 vị ngoài viện thay thế.

Các Ban Ðại diện Tỉnh, Xã hoặc Phường nếu có chức vị bị khuyết, tùy theo hoàn cảnh, cũng theo thể thức tương tự như trên

Chương Thứ 5

Ðại Hội

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Ðiều thứ 23 : Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo triệu tập Ðại hội G.H.P.G.V.N.T.N. 2 năm 1 kỳ khoáng đại để bầu Viện Hóa đạo và mỗi năm 1 kỳ thu hẹp để kiểm tra Phật sự.

Thành phần tham dự Ðại hội khoáng đại gồm có 5 đại biểu của mỗi Tỉnh Giáo hội ( kể cả Tăng sĩ và Cư sĩ do Ðại hội Tỉnh bầu ra trong hoặc ngoài Ban Ðại diện).

Thành phần thu hẹp gồm có:

- Các chức vị trong Viện Hóa đạo;
- Các Ðại diền Miền;
- Chánh, Phó Ðại diện Tỉnh.

Ðiều thứ 24 : Những chức vị trong viện Hóa đạo được đề nghị ra trong hoặc ngoài số đại biểu tham dự Ðại hội khoáng đại và phải được đại hội nầy bầu cử.

Các chức vị trong Ban Ðại diện Tỉnh, Xã và Phường cũng y theo thể thức này.

Ðiều thứ 25 : Vị Ðại diện Giáo hội Tỉnh triệu tập Ðại hội Giáo hội Tỉnh 2 năm 1 kỳ khoáng đại để bầu Ban Ðại diện Tỉnh và mỗi năm 1 kỳ thu hẹp để kiểm điểm Phật sự.

Thành phần tham dự Ðại hội khoáng đại Tỉnh gồm có:

- Ðại biểu Xã hay Phường (mỗi Xã hay Phường cử 4 Ðại biểu)

Thành phần tham dự Ðại hội thu hẹp gồm có:

- Toàn Ban Ðại diện Tỉnh;
- Các Ðại diện Quận;
- Chánh, Phó Ðại diện Xã hay Phường.

Việc triệu tập Ðại hội khoáng đại hay thu hẹp tại các Xã hay Phường đồng theo một thể thức tương tự như trên.

Ðiều thứ 26 : Các Ðại hội bất thường ở các cấp Trung ương do Ðức Tăng thống triệu tập. Các Ðại hội bất thường ở cấp tỉnh do Viện Hóa đạo triệu tập. Ðại hội bất thường ở cấp Xã, Phường do Ban Ðại diện Tỉnh Giáo hội triệu tập.

Ban Ðại diện Tỉnh hoặc Xã cũng có quyền tự triệu tập Ðại hội bất thường nhưng phải được sự đồng ý của:

- Viện Hóa đạo đối với Tỉnh Giáo hội;
- Ban Ðại diện Tỉnh đối với các Xã hay Phường.

Chương Thứ 6

Tự Viện

Ðiều thứ 27: Các quốc tự, các ngôi chùa làng, các ngôi tổ đình, các ngôi chùa xây dựng bởi:

a.- Các vị Tăng sĩ;
b.- Các Hội đoàn Phật giáo cũ;

được coi là tự viện của G.H.P.G.V.N.T.N. và G.H.P.G.V.N.T.N có nhiệm vụ giám hộ và bảo vệ với sự nhìn nhận quyền tư hữu của các tự viện đó.

Chương Thứ 7

Tăng Sĩ

Ðiều thứ 28: Ðược mệnh danh là Tăng sĩ : các Tăng, Ni Việt Nam đã chính thức thọ Tỳ Khưu Giới.

Chương Thứ 8

Tín Ðồ

Ðiều thứ 29 : Mọi người tại Việt Nam không phân giai cấp, tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, đã thụ quy giới hoặc có đức tin Phật giáo và sống theo đức tin đó thì được gọi là tín đồ Phật giáo trong G.H.P.G.V.N.T. N.

Chương Thứ 9

Tài Sản

Ðiều thứ 30 : Tài sản của G.H.P.G.V.N.T.N gồm có:

- Ðộng sản và bất động sản hiến cúng;
- Ðộng sản và bất động sản do G.H.P.G.V.N.T.N. tự tạo.

Chương Thứ 10

Phương Thức Áp Dụng

Ðiều thứ 31 : Ðể áp dụng Hiến Chương này. Viện Hóa đạo soạn thảo và đệ trình Viện Tăng Thống duyệt y, ban hành nhiều bản quy chế có tính cách nội quy.

Chương Thứ 11

Sửa Ðổi Hiến Chương

Ðiều thứ 32 : Mọi dự án sửa đổi Hiến chương này do Viện Hóa Ðạo trình Ðại hội khoáng đại G.H.P.G.V.N.T.N. cứu xét và biểu quyết.

Nguyên tắc biểu quyết phải được 2 phần 3 tổng số Ðại biểu hiện diện chấp thuận mới có giá trị.

Những dự án được Ðại hội biểu quyết phải đệ trình Ðức Tăng Thống phê chuẩn mới được thi hành.

Bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất này tổng cộng có 11 Chương, 32 điều đã được 11 vị Trưởng Phái Ðoàn các Giáo Phái, Hội đoàn duyệt nhận ký tên dưới đây:

Làm tại Chùa Xá Lợi, ngày 20 tháng 11, Phật Lịch 2507.
(4-1-1964)

1. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
Ðại Ðức Giới Nghiêm (ký tên)

2. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Tăng Già Trung Phần
Thượng Tọa Thích Trí Thủ (ký tên)

3. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Thừa Thiên Ðạo Tràng
Thượng Tọa Thích Pháp Triều (ký tên)

4. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
Thượng Tọa Thích Trí Tịnh (ký tên)

5. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt
Thượng Tọa Thích Tâm Giác (ký tên)

6. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Hội Tăng sĩ Theravada
Ðại Ðức Thạch Gồng (ký tên)

7. - Trưởng Phái Ðoàn Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
Ðạo hữu Nguyễn Văn Hiểu (ký tên)

8. - Trưởng Phái Ðoàn Hội Phật Học Nam Việt
Ðạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền (ký tên)

9. - Trưởng Phái Ðoàn Giáo Phái Theravada
Ðạo hữu Sơn Thái Nguyên (ký tên)

10. - Trưởng Phái Ðoàn Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần
Ðại Ðức Thích Ðức Tâm (ký tên)

11. - Trưởng Phái Ðoàn Hội Việt Nam Phật Giáo (Bắc Phần)
Ðạo hữu Viên Trạm Vũ Bảo Vinh (ký tên)

--------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
-o0o-

Danh sách Viện Tăng Thống

Đức Tăng Thống      : Hòa Thượng TỊNH KHIẾT
Phó Tăng Thống       :          -           TỐI THẮNG
Trưởng Lão              :          -           HẢI TRÀNG
          -               :          -           LÂM EM
Chánh Thư ký           : Thượng Tọa   TRÍ QUANG
   Phó Thư ký               :          -           THẠCH GỒNG
Thượng Tọa             :          -            ĐỨC TUỆ   
            -                       :           -           GIỚI NGHIÊM

Danh Sách Viện Hóa Đạo

Viện Trưởng             : Thượng Tọa TÂM CHÂU
Phó Viện Trưởng   :           -        PHÁP TRI
           -                    :           -        THIỆN HOA
                       -                    :        Cư sĩ     MAI THỌ TRUYỀN

Các Tổng Vụ

Tổng Ủy viên
       Tổng Vụ     Tăng Sự                                   : Thượng Tọa TRÍ TỊNH
             -           Hoằng Pháp                             :           -         TRÍ THỦ
             -           Pháp Sự                                   :           -         QUẢNG LIÊN
             -           Tài Chánh và Kiến Thiết            :          -         TÂM GIÁC
             -           Cư sĩ                                        :           -         HUYỀN QUANG
             -           Thanh Niên                               :           -         THIỆN MINH
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Tăng Sự):
        Ủy Viên Tăng Bộ Bắc Tông Vụ                   :     Đại Đức     PHÁP SIÊU
             -              -      Nam Tông Vụ                 :            -         KIM SANG
             -        Ni Bộ Bắc Tông Vụ                      :       Ni Sư       HUYỀN HỌC
             -            -     Phật Học Vụ                      :      Đại Đức    THIÊN ÂN
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Hoằng Pháp):
        Ủy Viên Phiên dịch Vụ                                :      Đại Đức     THANH KIỂM
             -       Trước Tác, Báo chí Vụ                  :      Cư sĩ         NGUYỄN THỤY HÒA
             -       Truyền bá Vụ                                 :      Đại Đức     HỘ GIÁC
             -       Kiểm duyệt vụ                                :           -           ĐỨC NHUẬN
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Pháp Sự):
        Ủy Viên Nghi lễ Vụ                                      :      Đại Đức     TẮC PHƯỚC
             -       Giáo dục Vụ                                   : Thượng Tọa     QUẢNG LIÊN
( 1 )
             -       Văn mỹ nghệ Vụ                             :       Cư sĩ         NGUYỄN HỮU BA
             -       Xã hội Vụ                                       :      Đại Đức     THIỀN ĐỊNH
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Tài Chánh và Kiến Thiết):
        Ủy viên Bất Động Sản Quản Trị Vụ              :       Cư sĩ        VŨ VĂN HẢI
             -      Động sản Quản trị Vụ                       :            -          LÊ CHÍ KHIÊM
             -      Kiến thiết Vụ                                    :            -          BÙI QUANG ÚT
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Cư Sĩ):
        Ủy viên Thiện tín Bắc Tông Vụ                      :        Cư sĩ       VŨ BẢO VINH
             -             -      Nam Tông Vụ                    :            -          SƠN THÁI NGUYÊN
             -      Phật tử Chuyên Nghiệp Đặc trách Vụ:     Đại Đức    TỪ HẠNH
Các Vụ (thuộc Tổng Vụ Thanh Niên):
        Ủy viên Gia đình Phật tử Vụ                          :        Cư sĩ       VÕ ĐÌNH CƯỜNG
             -      Sinh viên Phật tử Vụ                         :             -         TRẦN QUANG THUẬN
             -      Học sinh Phật tử Vụ                         :      Đại Đức     NHẬT THƯỜNG
             -      Thanh niên Phật tử Vụ                      :             -         THẾ TỊNH
( 2 )
-------------------------------------
( 1 ) Kiêm nhiệm
( 2 ) thay thế Đại Đức CHÁNH LẠC

 

Trở về Mục Lục