Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Xử lý Viện Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

(Ảnh chụp tại Nghĩa Hành Quảng Ngãi, mồng Một Tết Quí Mùi 2003)

( * ) Trở về Mục Lục