Ảnh Hòa Thượng Thích Huyền Quang

& Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ

tại Hà Nội

tháng 3 năm 2003

( * ) Trở về Mục Lục