Kính mừng Phật đản 2627

*

Ngày 15-5-2003 là ngày Phật Ðản lần thứ 2627, ngày khởi đầu của Phật lịch 2547. Cách nay 2627 năm, đức Phật đã giáng sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni (nay thuộc về nước Népal), tương truyền ngay khi lâm phàm, thái tử Tất Ðạt Ða bước đi bảy bước, trên bảy cái hoa sen, tượng trưng cho sáu đức Phật đã qua : Phật Tỳ Bà Thi (Vipacyin), Phật Thi Khí (Cikhin), Phật Tỳ Xá Phù (Visabhũ), Phật Ca La Ca Tôn Ðại (Krakacchanda), Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kranahamouni), Phật Ca Diếp (Kacyapa) và Phật hiện tại là ngài, đức Thích Ca Mâu Ni (Cakyamouni).

Ngài dừng ở bước thứ bảy, rồi một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, Ngài nói rằng:

    
Thiên thượng thiên hạ
     Duy ngã độc tôn
     Nhứt thiết chúng sanh
     Sanh, lão, bệnh, tử.


Cho nên vào ngày Phật đản, các chùa thường thiết trí ảnh tượng Phật sơ sanh, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và vào buổi sáng sớm các chùa cũng thường cử hành lễ Mộc dục, tức là lễ tắm Phật, tượng trưng ngày ấy Phật giáng sinh cho nên tắm Phật. Người dự lễ có đức tin rằng mình tắm Phật, dâng lên đức Thế Tôn tấm lòng thành kính sẽ được phước đức, tin vào điều thiện sẽ gieo được chủng tử thiện thì rất quý.
Bài kệ trên, có vẻ đi ngược với tam pháp ấn :

- Chư hành vô thường.
- Chư pháp vô ngã.
- Niết Bàn tịch tĩnh.

Cho nên người ta giải thích rằng, ngã ấy chính là Phật tính mà hết thảy chúng sinh ai cũng đều có Phật tính như nhau, tu tập để làm cho Phật tính ấy ngày càng hiển lộ, để đạt đến quả vị Phật ấy mới là độc tôn.
Bài kệ theo kinh điển Nam Tông ghi tiếng Pali như sau:
    
   
Aggohamasmi lokasmim
     Setthohamasmi lokasmim
     Ayanca antimà jàti
     Nathi dàti punabbhavo


Dịch nghĩa như sau:
    
    
Khắp trong ba cõi Ta bà,
     Chỉ ta quý báu hơn là nhân thiên.
     Kiếp nầy đoạn tuyệt căn duyên,
     Dứt nguồn sanh tử triền miên luân hồi.


Ngày Phật đản, mỗi người con Phật chúng ta thành tâm tưởng niệm đến hồng ân của đức Phật, đã mở đường chỉ lối cho chúng ta biết con đường chân chính để đi đến Niết bàn tịch tĩnh, thoát khỏi luân hồi và nguyện cầu cho mọi nhà an lạc, Thế giới hòa bình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trở về Mục Lục