Chư Tôn Đức Thành Viên
Hội Đồng Trưởng Lăo Viện Tăng Thống

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG


CHƯ TÔN ĐỨC THÀ
NH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LĂO VIỆN TĂNG THỐNG

Căn cứ tinh thần và biên bản cuộc họp bất thường của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo ngày 17 tháng 7 năm 2003 (tức ngày 18 tháng 7 năm Quư Mùi), tại pḥng khách Tu viện Nguyên Thiều;

Căn cứ vào Giáo chỉ số 04/VTT/XLTV, về việc tổ chức Đại hội bất thường và bổ sung nhân sự;

Căn cứ vào cuộc họp bổ sung của Hội Đồng Lưỡng Viện vào ngày 19 tháng 9 năm 2003 tại phương trượng Tu viện Nguyên Thiều, B́nh Định;

Căn cứ nhu cầu Phật sự hiện tại, cần bổ sung và kiện toàn Hội Đồng Lưỡng Viện, sau một thời gian dài sinh hoạt Giáo Hội bị gián đoạn;

V́ mạng mạch trường tồn của Chánh pháp, v́ để làm nơi quy hướng và y chỉ cho bốn chúng đệ tử;

Nay cung thỉnh Chư Ḥa Thượng sau đây đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng Trưởng Lăo Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống:

A. Trong nước:
1. Đại lă
o Ḥa hượng THÍCH HUYỀN QUANG
2. Ḥa thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ
3. Ḥ
a thượng THÍCH NHẬT LIÊN
4. Ḥa thượng THÍCH HUỆ VIÊN
5. Ḥa thượng THÍCH BẢO AN
6. Ḥa thượng THÍCH TRÍ GIÁC
7. Ḥa thượng THÍCH THIỆN HẠNH
8. Ḥa thượng THÍCH NHƯ ĐẠT
9. Ḥa thượng THÍCH DIỆU TÁNH
10. Ḥa thượng THÍCH MINH CHIẾU
11. Ḥa thượng THÍCH MNH TUỆ
12. Ḥa thượng THÍCH ĐỨC CHƠN
13. Ḥa thượng THÍCH MINH TUẤN
14. Ḥa thượng THÍCH TÂM LINH

B. Ngoài nước:
1. Đại lă
o Ḥa thượng THÍCH TÂM CHÂU, Canada
2. Ḥa thượng THÍCH HỘ GIÁC, Hoa Kỳ
3. Ḥa thượng THÍCH MĂN GIÁC, Hoa Kỳ
4. Ḥa thượng THÍCH HUYỀN VI, Pháp Quốc
5. Ḥa thượng THÍCH THUYỀN ẤN, Hoa Kỳ
6. Ḥa thượng THÍCH CHÁNH LẠC, Hoa Kỳ
7. Ḥa thượng THÍCH THẮNG HOAN, Hoa Kỳ
8. Ḥa thượng THÍCH TRÍ CHƠN, Hoa Kỳ
9. Ḥa thượng THÍCH CHƠN THÀNH, Hoa Kỳ
10. Ḥa thượng THÍCH MINH TÂM, Pháp Quốc
11. Ḥa thượng THÍCH NHƯ HUỆ, Úc Đại Lợi

Phật lịch 2547,
Tu viện Nguyên Thiều,
Ngày 6 tháng 9 năm Quư Mùi (1.10.2003)
Xử Lư Thường Vụ Viện Tăng Thống
(đă
ấn kư)
Sa môn THÍCH HUYỀN QUANG

Trở về Mục Lục