Nhặt Ánh Trăng

Phổ Đồng

Từ kiếp nào hạt bụi
Hóa làm kiếp phong trần
Bước đi vươn nắng hiện
Bụi hồng vướng trăm năm.

Nến gầy trang kinh mở
Nhạt nḥa chữ run run
Bóng Người về lăng đăng
Ngh́n năm vẫn ung dung.

Dưới trăng ngồi đọc kệ
Tụng ngh́n trang kinh hoa
Vọng âm hải triều dậy
Biển trầm bọt nước qua.

Lữ hành xuôi quán trọ
Trăm năm mỏi gót hồng
Tàn canh lay đáy mộng
Tay dài nhặt ánh trăng.

Trở về Mục Lục